Przygotowane otoczenie

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest umieszczenie go w odpowiednio zorganizowanym środowisku, dostosowanym do potrzeb psychicznych dzieci w różnym wieku.

Osobą odpowiedzialną za przygotowane otoczenie jest nauczyciel.

Do przygotowanego otoczenia należy:

 • Budynek przedszkolny
 • Sprzęty w nim się znajdujące.
 • Materiał rozwojowy Montessori oraz inne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka.
 • Osoba nauczyciela

Podstawowymi komponentami właściwie przygotowanego otoczenia jest:

 • Wolność – w której dziecko podczas działania może uniezależnić się od dorosłych rozwijając własną autonomię,
 • Porządek – który przejawia się w rozmieszczeniu materiału rozwojowego w sali (tak jak we Wszechświecie wszystko ma swoje stałe miejsce), porządek ukryty jest także w każdym materiale rozwojowym. Odnajdując porządek dziecko odkrywa sposób wykonywania zadania.
 • Kontakt z rzeczywistością i naturą tzn.: wyposażenie sali w autentyczne sprzęty domowe (umywalki, lodówki, naczynia, przybory do sprzątania).

Przedmioty te są w jednym egzemplarzu.Dzięki temu dzieci uczą się cierpliwości, czekania, szacunku dla pracy innych.

 • Natura – to rośliny, którymi dzieci się opiekują i pielęgnują je,
 • Piękno – zdaniem M. Montessori opiera się ono na prostocie, wszystko więc w sali musi być dobrze zaplanowane, doskonałej jakości, oraz atrakcyjnie umieszczone.
Bardzo ważnym składnikiem otoczenia są materiały dydaktyczne.
W Systemie M. Montessori stanowią one jądro zindywidualizowanego kształcenia.Zadaniem materiału dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany on jest materiałem rozwojowym.  Został przygotowany zgodnie z określonymi regułami do których należą m.in.
 • stopniowanie trudności;
 • przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego;
 • budzenie ciekawości i zainteresowania dziecka;
 • wyzwalanie różnych form aktywności;
 • kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań i czerpanie radości z sukcesu.
Materiał grupy przedszkolnej opracowany został w kilku działach, które odpowiadają pojawiającym się w tym przedziale czasowym” wrażliwym fazom”.
 • Materiał niezbędny do ćwiczeń życia praktycznego, związanych z troską o środowisko, o samego siebie, ćwiczeń dotyczących zwyczajów i form grzecznościowych w grupie, ćwiczeń związanych z pracami domowymi.
 • Materiał sensoryczny, służący wszechstronnemu kształceniu zmysłów oraz pobudzaniu aktywności umysłowej.
 • Materiał „akademicki”, służący nauce języka, matematyki i innych dziedzin wiedzy.
 • Materiały artystyczne, związane z ekspresją dziecka.

Materiał rozwojowy Montessori został empirycznie opracowany przez autorkę w oparciu o wnikliwe obserwacje działań dzieci. Umożliwia on wyjście w uczeniu się dziecka od doświadczenia, poznania zmysłowego, do kształtowania całej osobowości.

Opracowała: Cecylia Homa