„Piękna nasza Polska cała”

PROJEKT EDUKACYJNY
Piękna nasza Polska cała

Zespół uczestniczący w projekcie:

 • kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu

Idea wiodąca projektu:

 • Własna tożsamość
 • Mała i duża ojczyzna
 • Świadomość europejska

Patriotyzm – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Tak brzmi hasło z encyklopedii. Patriotyzm jest dla dziecka pojęciem trudnym, abstrakcyjnym. W przedszkolu uczymy patriotyzmu poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie wartości uniwersalnych takich jak: akceptacja, tolerancja, życzliwość, przyjaźń, piękno, dobro. Uczymy go także przez edukację humanistyczną;  przytaczając fakty historyczne, dostarczając dzieciom wiedzy o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych, zapoznając ich z obrzędowością, zwyczajami, legendami, baśniami, podaniami, pieśniami i przyśpiewkami,

Patriotyzm dziecka w wieku przedszkolnym nie przebiega w izolacji od życia środowiska – domu rodzinnego, przedszkola, najbliższego osiedla, okolicy, miasta, wsi i kraju. Dziecko jest bezpośrednio lub pośrednio włączone w nurt wydarzeń, w którym uczestniczą jego najbliżsi. Przyjmuje ich postawy, opinie, poglądy. Ważne jest też, by przedszkole i szkoła wzmacniały dobre wzorce zachowań i kształtowały u dzieci określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagał będzie udział w życiu społecznym.

Założeniem  projektu jest przybliżenie historii Polski, korzeni, tradycji, regionów, poprzez warsztaty edukacyjne Dzieci- dzieciom prowadzonych
w formie  lekcji  przez poszczególne grupy dzieci 5 i 6 letnich.

Jest to praca na dwóch platformach:
 • praca samodzielna i z nauczycielem, w celu zdobycia potrzebnej wiedzy
  i umiejętności
 • przekazanie przez dzieci zdobytych informacji w trakcie prowadzonych warsztatów Dzieci –dzieciom

Tematyka:

Znam i kocham swój kraj

 • Legenda o powstaniu państwa polskiego, symbole narodowe
 • Fakty historyczne związane z 11 listopada
 • Tańce  narodowe
 • Podróż po Polsce

Majowe rocznice

 • Święto Pracy
 • Wstąpienie do Unii Europejskiej
 • Dzień Flagi
 • Konstytucja 3 Maja

Cel  Główny:

Budzenie świadomości narodowej poprzez poczucie bycia Polakiem:

 • posługiwania się językiem polskim, chodzenia do polskiego przedszkola
 • urodzenia się i mieszkania w Polsce
 • poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju.
 • rozwijanie zainteresowania historią i geografią naszej ojczyzny.

Cele szczegółowe (Dziecko):

 • wie, jak wygląda mapa Polski; orientuje się w kierunkach na mapie: południe, północ, wschód, zachód
 • wskazuje na mapie stolicę Polski – Warszawę, inne duże miasta, oraz rzeki – Wisłę, Odrę, Wartę, San
 • zna pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste – flaga biało – czerwona
 • poznaje legendą o powstaniu państwa polskiego
 • potrafi rozpoznać i nazwać „Mazurek Dąbrowskiego” – hymn Polski
 • poznaje wybrane krajobrazy charakterystyczne dla naszego kraju, np. góry, Mazury, morze, Śląsk
 • recytuje wiersze i śpiewa piosenki o naszym kraju
 • zna tańce narodowe: krakowiak, polonez, mazur
 • uczestniczy w zabawach integracyjnych z kolegami z innych grup

Czas trwania projektu:

1. Znam i kocham swój kraj

październik -listopad 2017

2. Majowe rocznice

kwiecień- maj 2018

lekcje prowadzone przez rodziców – cały rok szkolny

Metody pracy:

 • podające (informujące, oparte na słowie) – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, rozmowa;
 • problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy) – dyskusja , burza mózgów, metoda sytuacyjna;
 • eksponujące (oparte na obserwacji) – inscenizacje, dramy, impresje ruchowe i muzyczne, eksponowanie prac dzieci;
 • praktyczne (działanie).

Formy pracy: wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dzieci. Do potrzeb programu stosuje się wszystkie formy pracy w różnych proporcjach w zależności od potrzeb:

 • indywidualnych
 • grupowych
Środki dydaktyczne
 • opowiadania, wiersze, legendy,
 • zdjęcia, ilustracje, albumy,
 • różnorodne rekwizyty i eksponaty,
 • gry planszowe,
 • różnorodne materiały do działalności plastycznej
 • magnetofon, komputer, rzutnik, kasety, płyty

 Temat – Znam i kocham swój kraj

 Rodzaje aktywności:

1. indywidualna

 • praca z mapą Polski
 • korzystanie z encyklopedii, atlasów

2. społeczna

 • słuchanie wypowiedzi innych na przestrzeganie zasad określonych w grach  planszowych  o Polsce

3. poznawcza

 • poznanie Legendy o Lechu, Czechu i Rusie
 • poznanie symboli narodowych (godło Polski)
 • poznanie i nauka tańców narodowych
 • poznanie utworów literackich o charakterze patriotycznym
 • poznanie historii Polski z okresu zaborów i  odzyskania niepodległości
 • poznanie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego
 • spotkanie z żołnierzem wojska polskiego

4. językowa

 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat powstania państwa polskiego, różnych zakątków, miejsc i krain  Polski
 • recytacja wierszy
 • poprawne formułowanie wypowiedzi  

5. ruchowa i zdrowotna

 • żołnierska musztra

6. artystyczna

 • wykonanie symboli(godło, flagi) Polski różnymi technikami plastycznymi
 • wykonanie mapy Polski

Temat Majowe rocznice

Rodzaje aktywności:

1. indywidualna

 • praca z materiałami rozwojowymi: karty edukacyjne Zawody, obrazki- podpisy, mapa puzzlowa Europy

2. społeczna

 • praca w zespołach, słuchanie wypowiedzi innych, przestrzeganie zasad określonych w grach  np. memory (flagi państwowe)

3. poznawcza

 • poznanie zawodów rodziców( lekcje eksperckie)
 • poznanie faktów historycznych związanych z historią Konstytucji 3-go Maja
 • poznanie symboliki flagi
 • poznanie słowa „ Polak” i jego znaczenia
 • poznanie znaczenia określenia: „ojczyzna”
 • poznanie znaczenia określenia: Europejczyk w związku z obchodami święta pracy
 • poznanie piosenek patriotycznych i tańców narodowych: „Polonez”
 • poznawanie opowiadań, bajek, wierszy, powiązanych tematycznie z obchodami świąt: Konstytucji 3-go Maja oraz święta flagi
 • kształtowanie świadomości narodowej poprzez poznanie symbolicznego znaczenia flagi, hymnu narodowego oraz godła polskiego
 • rozbudzanie zainteresowania polskimi historycznymi wydarzeniami „majowymi”

4. językowa

 • prowadzenie rozmów na temat święta Konstytucji 3-go Maja w celu zrozumienia przez dzieci znaczenia terminu : „święto narodowe” poznanie istoty święta flagi oraz święta pracy
 • rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w życiu Polaków i o symbolach narodowych
 • wypowiedzi na temat pracy ludzi różnych zawodów, w tym przede wszystkim zawodów reprezentowanych przez rodziców dzieci
 • prezentacja wierszy patriotycznych oraz piosenek związanych z historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego faktu uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz historii symboliki polskiej flagi
 • inscenizacje tematycznie związane ze świętami narodowymi obchodzonymi w maju

5. artystyczna

 • tworzenie polskiej flagi przez dzieci z całego przedszkola: wykorzystanie różnych technik plastycznych- zajęcia w ogrodzie przedszkolnym