„Wychowujemy do wartości”

PROJEKT EDUKACYJNY

„Wychowanie do wartości”

Założenia projektu

Wprowadzenie dzieci w świat wartości jest niezwykle ważne, ponieważ stają się one drogowskazami w codziennym życiu. Dziecko, które wie, co dobre, a co złe, dokonuje lepszych wyborów. Wiedza ta, wzmocniona poczucie własnej wartości, zmniejsza podatność na manipulacje. Szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, lojalność i optymizm okazywane w kontaktach z innymi ludźmi, są ważnym kapitałem życiowym.  Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe jest nadrzędnym celem tego projektu. Wiedza na temat wartości , zasad moralnych pozwala dziecku na miarę bezkonfliktowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Ważnym elementem projektu będzie organizowanie sytuacji edukacyjnych do budowania systemu wartości wśród dzieci, a także wzmacniania właściwych zachowań społecznie pożądanych.

 

Cele projektu

 • Kształtowanie szacunku dla siebie i innych osób.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych ludzi.
 • Nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.
 • Radzenie sobie z emocjami- samokontrola.

Termin realizacji projektu

 • Projekt realizowany będzie w wybranych miesiącach roku szkolnego 2019/20 ( IX, X, XII, I, II, IV, VI)

 

 

Uczestnicy programu

 • W projekcie będą uczestniczyć dzieci z pięciu grup przedszkolnych

(3,4,5 i 6 latki)

 

 

 

Sposoby realizacji projektu

Projekt będzie realizowany w wybranych miesiącach roku szkolnego. W każdym miesiącu nauczyciele skupiać  się  będą na wprowadzeniu, utrwaleniu jednej lub kilku powiązanych ze sobą  wartości. Poprzezodpowiedni dobór metod i form pracy będą skupiać się na kształtowaniu wybranej wartości. Służyć temu będą np. opowiadania terapeutyczne, drama, analiza obrazków sytuacyjnych,inscenizacje wybranych fragmentów opowiadań o wysokich walorach wychowawczych, realizowanie akcji charytatywnych, zajęcia poświęcone poznawaniu wartości związanych z tradycjami, świętami patriotycznymi itp. ,a  także rozbudzające opiekuńczy stosunek do ludzi, roślin, zwierząt oraz prace praktyczne odnoszące się do świata przyrody.

 

Lp.

Miesiąc

 realizacji

Wartość

Sposoby realizacji

1.

Wrzesień

Przyjaźń

Budowanie właściwych relacji miedzy dziećmi, organizowanie sytuacji do poznawania się, do zawiązywania pierwszych przyjaźni, Uczenie akceptacji, tolerancji, pokojowego rozwiazywania konfliktów, empatii, przezwyciężania egocentryzmu dziecięcego   jako wartości ułatwiających kontakty z innymi. Wprowadzenie zasad warunkujących zgodną zabawę , pracę, współpracę. Wskazanie wartości przyjaźni poprzez odpowiednią literaturę dziecięcą, wykorzystanie opowiadania „O Ali , Wojtku, kocie i rysowaniu na płocie” . Rytuał celebrowania dziecięcych urodzin.

2.

Listopad

Patriotyzm,odwaga,

 

 

 

 

 

Szacunek dla praw dziecka

 

Organizacja uroczystej akademii na okoliczność Narodowego ŚwiętaNiepodległości. Rozwijanie postawy patriotyzmu poprzez zaznajamianie dzieci z miejscami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju. Poznawanie wzmianki historycznej o odzyskaniu niepodległości.Rozwijanie kompetencji obywatelskich dzieci i budzenie świadomości i tożsamości narodowej.

Udział w XVI Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Bajkowy Świat” – przygotowanie inscenizacji teatralnej  legendy „Wars i Sawa”.

Organizacja obchodów Dnia Praw Dziecka, zapoznanie dzieci z wybranymi prawami dziecka opisanymi w Konwencji Praw Dziecka , przygotowanie inscenizacjipt .” Dziecko to człowiek, tyle że mały i też ma swoje prawa”, przygotowanie prezentacji multimedialnej o prawach dziecka, wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę dotycząca ich praw i sposobów ich przestrzegania. Rozwijanie ich społecznych kompetencji

 

3.

Grudzień

Dobro, tradycja

Wzmacnianie  pozytywnychpostaw wśród dzieci i ich rodzin związanych z dostrzeganiem potrzeb innych ludzi, wyzwalanie postawy włączania się w działania na rzecz innych i aktywnej postawy angażujące się w różne akcje charytatywne:

Zbiórka środków czystości i ubrań na rzecz dzieci na Litwie, na rzecz hospicjum, artykułów żywnościowych  na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych fundacji „Czerwone Noski”

Poznawanie zwyczajów, sztuki ludowej będącej częścią historii i kultury narodowej  w odniesieniu do Bożego Narodzenia. Organizowanie sytuacji edukacyjno – wychowawczych do poznawania obyczajów i tradycji począwszy od rodziny dziecka, poprzez region, aż po różnorodność jaką możemy doświadczyć w całej Polsce – uroczysty opłatek, wspólne kolędowanie itp.

 

4.

Styczeń

Szacunek

Uczestniczenie w uroczystościach  związanych z obchodami świąt określonych grup społecznych : Dzień Babci i Dziadka –uczenie serdecznych zachowań wobec seniorów, reagowanie na ich specyficzne potrzeby, pomoc w codziennym funkcjonowaniu, opiekowanie się podczas choroby, odpowiedzialne podejmowanie obowiązków i zadań w tym zakresie na miarę możliwości przedszkolaka – organizacja uroczystości na okoliczność Dnia Babci i Dziadka „Spotkanie pokoleń”.

5.

Luty

Tolerancja,

język ojczysty

Realizacja działań „ Bezpieczny Internet” –zapoznanie z tematem „Stop –cyberprzemocy” w kontekścietolerancji i szanowania innych w sieci- wykorzystanie filmików edukacyjnych z cyklu „Sieciaki.pl”

Organizacja „Dnia języka ojczystego” poprzez cykliczne poznawanie autorów literatury dziecięcej  ich życia i twórczości. Ukazanie wartości płynących z treści ich utworów.

 

6.

Kwiecień

Szacunek dla przyrody i zwierząt, odpowiedzialność

Cykl działań związanych z poznawaniem świata roślin i zwierząt – organizowanie działań i sfery aktywności dzieci  na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w taki sposób , aby rozumiały, że będąc częścią przyrody powinny czuć się za nią odpowiedzialne – kształtowanie postawy proekologicznej, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą , rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

7.

Czerwiec

Mądrość, wiedza, wrażliwość, tolerancja

W kontekście  organizacja Dnia Dziecka rozwijanie wrażliwości na odmienność wyglądu, kultury, poglądów, czy sposobu życia. Wprowadzenie dzieci w temat innych ras w kontekście życia na różnych kontynentach: Jak wyglądają ludzie na różnych kontynentach?, Jaki mają kolor skóry?, Jakim mówiąjęzykiem?, Jak się ubierają?, Jakie mają zwyczaje?. Budzenie wrażliwości i tolerancji.

 

Zamierzone osiągnięcia dzieci

 • rozpoznają wartości takie jak: prawda, odpowiedzialność, tolerancja, wrażliwość, szacunek, przyjaźń, odwaga, patriotyzm
 • dostrzegają krzywdę innych i reagują odpowiednio na nią
 • pomagają słabszym i potrzebującym pomocy,
 • akceptują, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki,
 • akceptują inność wyglądu, sposobu życia, poglądów itp.
 • prezentują postawy społecznie pożądane w odniesieniu do świata ludzi, roślin, zwierząt

 

Ewaluacja

 

Ewaluacja programu służyć będzie badaniu nabytych umiejętności wychowanków i uczniów w zakresie stosowania zasad i norm czyli wartości.

 

Narzędzia ewaluacyjne

Stała obserwacja wychowanków i dzieci.

 

                                                                                                                            Projekt opracowała

                                                                                                                              Agnieszka Molter