„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”

PROJEKT EDUKACYJNY
„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”

Zespół uczestniczący w projekcie:

 • kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu

Podstawa prawna projektu:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.)

Podstawa programowa:

 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe

(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski

ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,

orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

 

Założeniem  projektu jest pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa historycznego; wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście wartości narodowych, państwowych, ogólnoludzkich; kształtowanie poczucia przynależności do Europy, budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi,                                                                                                                                          kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości, kształtowanie świadomych możliwości i powinności obywateli kraju i swojej małej ojczyzny.

Cele projektu:

-zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z edukacją patriotyczną,

-zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi,

-kształtowanie postaw patriotycznych,

-rozwijanie pamięci podczas nauki fragmentu polskiego hymnu,

-rozwijanie wiedzy na temat ojczyzny,

-rozwijanie umiejętności korzystania z mapy,

-zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z historią, kulturą i tradycją naszego kraju,

-dostrzeganie piękna i wartości polskiej tradycji, kultury, nauki i sztuki,

-poznanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju,

-poznanie ważniejszych regionów Polski i znajdujących się tam bogactw naturalnych,

-poznanie ciekawostek na temat życia i osiągnięć znanych i sławnych Polaków np. Fryderyk  Chopin, Jan Paweł II, Jan Matejko,  Mikołaj Kopernik, Józef Piłsudski, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Kamil Stoch, Robert Lewandowski.

-budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest Polska, Polska należy do Unii Europejskiej,

-wykonywanie prostych układów tanecznych do tańców ludowych i narodowych:  „Wiwat”, „ Krakowiak” , „Polonez”,

-aktywne słuchanie wybranych utworów polskich kompozytorów,

-prezentowanie swoich umiejętności przed rówieśnikami i rodzicami,

-rozwijanie aktywności twórczej poprzez swobodną ekspresję werbalną, ruchową plastyczną i kulinarną,

-korzystanie z różnych źródeł informacji wzbogacających wiedzę na temat naszego kraju,

-rozwijanie zainteresowania aktualnymi wydarzeniami w kraju,

-przygotowanie dzieci do świętowania różnych uroczystości państwowych,

-budzenie zainteresowania krajami Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem.

Bloki tematyczne:

 1. Co to jest niepodległość?

– Legenda o powstaniu państwa polskiego, symbole narodowe

– Fakty historyczne związane z 11 listopada

– Tańce  narodowe

– Podróż po Polsce

 1. Polska i Europa to jedno!

Święto Pracy

Wstąpienie do Unii Europejskiej

– Dzień Flagi

– Konstytucja 3 Maja

 

Realizacja zadań:

Moduł I.

 Temat: Co to jest niepodległość?

 Rodzaje aktywności:

 • indywidualna

-praca z mapą Polski

-korzystanie z encyklopedii, atlasów

 • społeczna

-słuchanie wypowiedzi innych na  przestrzeganie zasad określonych w grach  planszowych  o Polsce

 • poznawcza

– poznanie Legendy o Lechu, Czechu i Rusie

– poznanie symboli narodowych (godło Polski)

– poznanie i nauka tańców narodowych

– poznanie utworów literackich o charakterze patriotycznym

– poznanie historii Polski z okresu zaborów i  odzyskania niepodległości

– poznanie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego

– spotkanie z żołnierzem wojska polskiego

 • językowa

 – swobodne wypowiedzi dzieci na temat powstania państwa polskiego, różnych zakątków, miejsc i krain  Polski

– recytacja wierszy

– poprawne formułowanie wypowiedzi 

 • ruchowa i zdrowotna

– żołnierska musztra

 • artystyczna

– wykonanie symboli(godło, flagi) Polski różnymi technikami plastycznymi

– wykonanie mapy Polski

 

Moduł II.

Temat: Polska i Europa to jedno!

Rodzaje aktywności:

 • indywidualna

– praca z materiałami rozwojowymi: karty edukacyjne Zawody, obrazki- podpisy, mapa puzzlowa Europy

 • społeczna

– praca w zespołach, słuchanie wypowiedzi innych, przestrzeganie zasad określonych w grach  np. memory ( flagi państwowe)

 • poznawcza
 • poznanie zawodów rodziców( lekcje eksperckie)
 • poznanie faktów historycznych związanych z historią Konstytucji 3-go Maja
 • poznanie symboliki flagi
 • poznanie słowa Polak i jego znaczenia
 • poznanie znaczenia określenia: ojczyzna
 • poznanie znaczenia określenia: Europejczyk w kontekście Unii Europejskiej
 • poznawanie tradycji zwyczajów związanych z historią oraz kulturą narodową, innych kultur i narodowości
 • poznanie piosenek patriotycznych i tańców narodowych: Polonez
 • poznawanie opowiadań, bajek, wierszy, powiązanych tematycznie z obchodami świąt: Konstytucji 3-go Maja oraz święta flagi
 • kształtowanie świadomości narodowej poprzez poznanie symbolicznego znaczenia flagi, hymnu narodowego oraz godła polskiego
 • rozbudzanie zainteresowania polskimi historycznymi wydarzeniami majowymi
 • językowa
 • prowadzenie rozmów na temat święta Konstytucji 3-go Maja w celu zrozumienia przez dzieci znaczenia terminu : „święto narodowe” poznanie istoty święta flagi oraz święta pracy
 • rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w życiu Polaków i o symbolach narodowych
 • wypowiedzi na temat pracy ludzi różnych zawodów, w tym przede wszystkim zawodów reprezentowanych przez rodziców dzieci
 • prezentacja wierszy patriotycznych oraz piosenek związanych z historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego faktu uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz historii symboliki polskiej flagi
 • inscenizacje tematycznie związane ze świętami narodowymi obchodzonymi w maju
 • artystyczna

-tworzenie polskiej flagi przez dzieci z całego przedszkola: wykorzystanie różnych technik plastycznych- zajęcia w ogrodzie przedszkolnym

 

Opracowały:

Lidia Wróbel

Beata Wójcik