Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej montessori.jaroslaw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017.06.01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.10.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W niniejszej ocenie skorzystano z dostępnego narzędzia http://checkers.eiii.eu, za pomocą którego można określić, że strona podmiotowa Miejskiego Przedszkola Nr 8 Montessori w Jarosławiu montessori.jaroslaw.pl oraz podstrony spełniają wymagania co do dostępności w średnio 98%.

Niedostępne elementy i treści

 • Część zdjęć lub obrazów, głównie w galeriach, nie posiada tzw. tekstu alternatywnego.

Dostępne ułatwienia

 • Przełącznik zwiększający kontrast elementów na stronie.
 • Możliwość zmiany wielkości liter – na większe.
 • Możliwość skorzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona dostosowuje się do wielkości ekranu urządzenia co umożliwia wygodne korzystanie na urządzeniach mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.21.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • niedostępną dla Ciebie treść,
 • swoje dane kontaktowe np. numer telefonu, adres mailowy,
 • informacje jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za kwestie związane z dostępnością osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Bąk, adres poczty elektronicznej sekretariat@mp8.jaroslaw.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621 53 89.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy nie później, niż w ciągu 7 dni od otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności strony internetowej lub jej wskazanej treści zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori, os. Słoneczne 6, 37-500 Jarosław

 1. Do budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia od os. 1000-lecia oraz od os. Słonecznego. Wejściem głównym do budynku jest wejście od os. 1000–lecia. Do wejścia prowadzą schody.
 2. Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia z jednym stanowiskiem obsługi interesanta.
 3. Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze.
 4. W budynku nie ma windy.
 5. Przed wjazdem na teren przedszkola wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wspólnych, znajdujących się na parterze, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Przy drzwiach głównych od strony os. 1000-lecia, zamontowany jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikami przedszkola.
 10. Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób z dysfunkcjami ruchu.
 11. Przedszkole zapewnia wsparcie innej osoby. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu do budynku są referent i konserwator. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
 12. Zapewnienie wsparcia technologicznego: Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) – wirtualna gazetka przedszkolna oraz plansze zwykłe.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.