O nas

„Nie sposób być wolnym, jeżeli się nie jest samodzielnym”
dr Maria Montessori

O nas

Jesteśmy przedszkolem 5 – oddziałowym. Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania, eksperymentowania i doświadczenia. Podstawę programową MEN realizujemy w oparciu o system edukacyjno -wychowawczy Marii Montessori, którym pracujemy od 1994 roku.

Przedszkole ma jasno określoną misję – wspieranie rozwoju dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych oraz rozwój talentów i zainteresowań.

Odbywa się to w specyficznym środowisku edukacyjnym – wychowawczym wypełnionym oryginalnymi materiałami edukacyjnymi tworzącymi swoiste ośrodki pracy i aktywności dzieci oraz realizacji ich pasji i zainteresowań. Sale zajęć to estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia, w których dzieci mogą odnaleźć rodzinną atmosferę, a także swoją bezpieczną przestrzeń do działania. Różnorodność materiałów edukacyjnych Montessori daje możliwość uczenia się dzieci w grupach wymieszanych wiekowo, co jest również punktem wyjścia do rozwijania kluczowych umiejętności społecznych.

Jesteśmy przedszkolem, w którym praca opiera się na indywidualnej aktywności dzieci zmierzającej do odkrywania świata, do budowania w dzieciach postawy samodzielności i niezależności. Realizowane jest to w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo, adaptacja, integracja
 • ćwiczenia dnia praktycznego
 • kształcenia zmysłów
 • edukacja językowa
 • edukacja matematyczna
 • wychowanie do kultury życia
 • wychowanie przez sztukę

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach uniwersalnych: piękno, prawda, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancją, zdrowie, przyroda, Ojczyzna, a kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu.

Przedszkole realizuje program adaptacyjny skierowany do dzieci nowoprzyjętych do przedszkola i ich rodziców, mający na celu pomoc dziecku w znalezieniu swojego miejsca w nowej społeczności.

Poznawanie nowego przedszkolaka odbywa się poprzez jego wnikliwą, rzetelną i obiektywną obserwację w różnych sytuacjach oraz wywiad z rodzicami. Dokonujemy wstępnej diagnozy dzieci z zastosowaniem arkuszy kompetencji dzieci w kluczowych obszarach rozwojowych . Wyniki diagnozy przekazywane są rodzicom podczas indywidualnych spotkań wraz z określeniem dalszej drogi indywidualnego rozwoju uwzględniającej mocne strony dziecka, jak i te, które wymagają wsparcia. Podejmowana jest zatem praca nad rozwijaniem pasji, zainteresowań, talentów, jak również praca niwelująca zauważone trudności, czy deficyty. Postępy rozwojowe dzieci dokumentowane są przez cały okres pobytu w przedszkolu w indywidualnych teczkach rozwoju. W przedszkolu udzielana jest również pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z ujawnionymi trudnościami, jak i dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W naszym przedszkolu dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej rzeczywistości. Odbywa się to poprzez:

 • lekcje ogólnorozwojowe, lekcje indywidualne, pracę zespołową, treningi umiejętności, gry materiałowe, podczas spacerów, wycieczek, obserwacji otoczenia, zwiedzania instytucji itp.
 • lekcje hobbystyczne prowadzone przez rodziców, ekspertów, ciekawych ludzi, w trakcie których dzieci poznają zawody, kolekcje, hobby, osiągnięcia zaproszonych gości
 • różnego rodzaju wycieczki rekreacyjne i edukacyjne
 • zajęcia na terenie przedszkolnej ścieżki edukacyjnej, gdzie poznają otaczająca przyrodę i jej zjawiska w czterech porach roku oraz podejmują działania badawcze, obserwacyjne, pielęgnacyjne, doświadczalne, eksperymentalne wraz z wyłanianiem wniosków
 • zajęcia ruchowe w mobilnej sali zabaw ruchowych, gdzie zaspakajają naturalną potrzebę ruchu
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata, gdzie dzieci bogacą swoje doświadczenia zmysłowe i odbywa się integracja sensoryczna
 • udział w zajęciach dodatkowych, gdzie rozwijają swoje zainteresowania
  Są to zajęcia:

  • Szachowe
  • Kulinarne
  • Matematyczne
  • Plastyczne
  • Teatralne
  • Badawcze
  • Biblioteczne
  • Rozwijające mowę

Wpieramy każde dziecko i pomagamy mu w odkrywaniu nie tylko otaczającego świata, ale też samego siebie, swoich zalet i mocnych stron. Przedszkole pomaga dzieciom również w zrozumieniu istoty zjawisk, rozwija kompetencje poznawcze z zakresu matematyki, języka, sprawności motorycznej, uwrażliwia na sztukę oraz wychowuje dzieci w poszanowaniu roślin i zwierząt.

Włączamy się w działalność na rzecz środowiska lokalnego, aktywnie uczestniczymy w wielu akacjach charytatywnych, wykorzystujemy zasoby środowiska lokalnego (Muzeum, Biblioteka Dziecięca, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, ratownictwo medyczne…), spotykamy się z ludźmi stanowiącymi źródło istotnych wartości .

Aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla dzieci współpracujemy z różnymi instytucjami, niekiedy dzieląc się również naszymi doświadczeniami. W zakresie edukacji współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori. Nasze wysiłki zostały docenione przez PSM, które w 2015 r. przyznało naszej placówce rekomendacje.