Zadania rodziców

Zadania wiodące

 • Współuczestniczyć w wychowaniu i nauczaniu
 • Wspólnie z nauczycielem przygotować dziecko do samodzielności i niezależności
 • Współdecydować o kierunkach oddziaływań
 • Rozmawiać o problemach i sukcesach dziecka
 • Zaufać nauczycielowi w kwestii pedagogicznej

W naszym przedszkolu ogromną wagę przypisuje się współpracy z rodzicami. Chodzi bowiem o to, by rodzina i przedszkole starały się wspólnymi siłami prowadzić dziecko ku normalizacji, czyli uzyskania przez nie optimum rozwojowego. Bez pomocy rodziców, ich zrozumienia i akceptacji dziecko nie ma szans, by w pełni zrealizować postawione przed nim cele pedagogiczne.
Rodzic zdecydowany oddać swoje dziecko pod opiekę placówki monterssoriańskiej, to rodzic świadomy. Świadomy tego, że jego rola nie może być ograniczona do przyprowadzania czy odbioru dziecka. Musi zdawać sobie sprawę, że tylko obopólna troska i dbałość o rozwój dziecka, wspólnie uzgodnione i zaakceptowane metody i formy wychowania sprzyjają osiągnięciu przez dziecko optimum rozwojowego w indywidualnym i społecznym wymiarze.
Rodzic świadomy wie, czego oczekiwać od przedszkola i czym sam może się podzielić.

Zadania rodziców w obszarze edukacyjno-wychowawczym

 • Uczestniczenie w tworzeniu programów edukacyjnych dla grupy, wnoszenie swoich uwag i spostrzeżeń
 • Uczestniczenie w realizacji programu: udział w lekcjach, wykonanie pomocy dydaktycznych
 • Prowadzenie lekcji eksperckich, prezentowanie swoich pasji, zawodów
 • Włączanie się we wszelkiego rodzaju akcje np.: głośne czytanie utworów dziecięcych, pomoc w organizacji konkursów o różnej tematyce
 • Współorganizowanie imprez przedszkolnych: zabawa andrzejkowa, mikołajki, bal karnawałowy, święta rodzinne…itp.
 • Planowanie i organizowanie wycieczek edukacyjnych- sprawowanie funkcji opiekuna
 • Uczestniczenie w akcjach charytatywnych
 • Aktywne uczestniczenie w spotkaniach grupowych i indywidualnych o charakterze szkoleniowym i informacyjnym

Bardzo ważnym zadaniem dla rodziców jest zrozumienie idei Montessori, a co za tym idzie nabycie umiejętności zachowania się w grupie przedszkolnej i przestrzegania umów regulujących komunikację społeczną między dziećmi. Rodzice uczestniczący w zajęciach i lekcjach zobowiązani są:

 • Zachować porządek w sali; mówić umiarkowanym głosem, nie absorbować swoją osobą gdy nie jest to konieczne
 • Spieszyć z pomocą tylko tam, gdzie jest to niezbędne
 • Słuchać i odpowiadać, kiedy jest się do tego zapraszanym
 • Respektować pracę dziecka, nie oceniać jej

PAMIĘTAJ!

 • Nie spiesz się i nie pospieszaj dziecka: daj mu czas, by ukończył swoją pracę
 • Nie wykonuj prostych czynności za dziecko, np.: nie zapinaj guzików
 • Bądź cierpliwy: pokaż, że zależy ci aby twoje dziecko samodzielnie wykonało zadanie

Opracowała: Lidia Wróbel