Witamy !

Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu

Os. Słoneczne 6
37-500 Jarosław
Tel/fax: (0-16) 621 53 89
e-mail: montessori@jaroslaw.pl

Dyrektor: mgr Janina Szajny

Rekrutacja elektroniczna

Informacja w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice! 

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2020/21, który rozpocznie się już niebawem. Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, czyli w tzw. reżimie sanitarnym. Będzie się to wiązało między innymi ze specjalną procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci oraz podpisaniem zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka. Tylko wspólne działania pozwolą nam rozpocząć i zakończyć rok szkolny  w zdrowiu. Proszę o podporządkowanie się procedurom oraz informacjom, które uzyskali Państwo od Nauczycielek grup. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku, wewnętrznych procedur bezpieczeństwa  zostały Państwu przesłane drogą mailową. Wspólnie dbajmy o respektowanie zasad, a dzieci będą zdrowe, uspołecznione i wyedukowane.

Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze dni będą trudne, ale jest również druga strona medalu: prawdopodobnie dzieci szybciej się usamodzielnią i zaadoptują do nowej sytuacji.

Życzymy zdrowego roku szkolnego.

Poniżej zamieszczamy ujednolicony regulamin funkcjonowania jarosławskich przedszkoli i żłobków czasie pandemii COVID -19.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania jarosławskich przedszkoli pandemii.  Link

Rodzicu! Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

  • kaszel,
  • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  • utratę węchu o nagłym początku,
  • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
  • wysypkę.

pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Nie posyłaj dziecka do szkoły/ placówki jeśli ktoś z domowników przebywających w jednym gospodarstwie domowym miał kontakt lub podejrzenie kontaktu z osoba zakażoną.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Deklaracja dostępności strony Miejskiego Przedszkola Nr 8 Montessori  w Jarosławiu

Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.montessori.jaroslaw.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Bąk, adres poczty elektronicznej sekretariat@mp8.jaroslaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621 53 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori, os. Słoneczne 6, 37-500 Jarosław

 Do budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia od os. 1000-lecia  oraz od os. Słonecznego. Wejściem głównym do budynku jest wejście  od os. 1000–lecia. Do wejścia  prowadzą schody.

Sekretariat  z jednym stanowiskiem obsługi interesanta znajduje na parterze budynku.

Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

Przed wjazdem na teren przedszkola wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wspólnych, znajdujących się na parterze,  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy drzwiach głównych od strony os. 1000-lecia, zamontowany jest dzwonek umożliwiający  kontakt z pracownikami przedszkola.

Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób z dysfunkcjami ruchu.

Wyznaczono osobę do pomocy.

 Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Nasze osiągnięcia

Dziękujemy i pozdrawiamy

Bardzo dziękujemy Rodzicom za okazywane wsparcie (sms), i liczne potwierdzenia, że korzystacie Państwo z naszych publikacji na stronie internetowej. Mamy nadzieję, że my wszyscy Rodzice, dzieci, i nauczyciele coraz lepiej będziemy odnajdywać się w nowej rzeczywistości. Postaramy się, aby prezentowane przez nas materiały były ciekawe i atrakcyjne do pracy i zabawy z dzieckiem w domu.

Praca zdalna z dzieckiem(uczniem)w czasie zawieszenia zajęć w szkołach  i przedszkolach

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, na stronie internetowej naszego przedszkola będziemy w najbliższych dniach zamieszczać materiały do samodzielnej pracy w domu. Będą to zabawy i ćwiczenia z różnych obszarów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem siedmiolatków objętych obowiązkiem szkolnym. Oczywiście, rodzice mogą korzystać z innych źródeł dostępnych na rynku- książeczek  do ćwiczeń … Czytaj dalej „Praca zdalna z dzieckiem(uczniem)w czasie zawieszenia zajęć w szkołach  i przedszkolach”