Wpływ mediów na wychowanie dzieci.

Współcześnie coraz wyraźniej zauważa się, że czytanie bajek, spacer, czy wspólna zabawa
z dzieckiem zostają wypierane przez telewizję i Internet. Tymczasem mass media nie mogą stać się główną formą spędzania czasu wolnego i zastąpić życia rodzinnego. Nie jest możliwe, aby całkowicie odizolować dzieci od telewizji, czy komputera, bo w dobie globalizacji młody człowiek stanie się nieprzystosowany do funkcjonowania w obecnym świecie, ale trzeba pamiętać,
aby należycie dobierać wszelkie programy telewizyjne i komputerowe, biorąc pod uwagę: wartości edukacyjne, ładunek emocjonalny, czas emisji.
Zagrożenia, jakie stwarzają elektroniczne media, są w znacznym stopniu spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z nich. Dzieci często nie odróżniają fikcji od prawdy, co powoduje, że media mogą sprzyjać kreowaniu fałszywego obrazu rzeczywistości. Bardzo często dziecko zanim nauczy się pisać i czytać potrafi już samodzielnie poruszać się po świecie wirtualnym. Zamiast uczyć się poprawnej komunikacji międzyludzkiej, młody widz reaguje na bodźce elektroniczne. Przyswajanie treści, w których obecna jest agresja prowadzi do utraty wrażliwości potrzebnej do reagowania w rozmaitych sytuacjach społecznych. Zazwyczaj na początku oglądanie przemocy budzi u młodego widza nieprzyjemne reakcje emocjonalne, ale z czasem wytwarza się większa akceptacja dla tego typu obrazów, a ofiary przemocy przestają budzić współczucie.

Zmiany w rozwoju dziecka pod wpływem nadmiernego oglądania telewizji i korzystania z gier komputerowych dotyczą szeregu obszarów funkcjonowania. Istotne zmiany mogą objawiać się m.in.:

• opóźnieniem rozwoju mowy,
• brakiem umiejętności zapamiętywania,
• słabo wykształconą zdolnością wysiłku intelektualnego,
• brakiem umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• utożsamianiem rzeczywistości z obrazami ekranowymi,
• opóźnieniem rozwoju emocjonalnego,
• nadmierną drażliwością,
• oczekiwaniem natychmiastowego zaspokojenia swych potrzeb,
• negatywnym nastawieniem do rzeczywistości,
• zwyrodnieniami kręgosłupa,
• pogorszeniem wzroku,
• otyłością.

Jednak oprócz negatywnych konsekwencji nadmiernego i niekontrowanego korzystania z mediów, istnieje również mnóstwo pozytywów. Stanowią one bowiem bogate źródło informacji,
mogą służyć jako środek do programowania pozytywnych postaw i zachowań.
W mądrze wybranej grze, czy bajce, dziecko może znaleźć bohatera i nauczyć się podobnie jak on rozwiązywać problemy i reagować w trudnych sytuacjach.

Internet, gry komputerowe czy też programy telewizyjne mogą zatem:

• wspomagać rozwój intelektualny,
• rozwijać myślenie logiczne i twórcze,
• dostarczać informacji i rozwijać zainteresowania dziecka,
• Internet umożliwia kontakt z kolegami i wymianę informacji, wtedy gdy spotkanie osobiste nie jest możliwe,
• wiele gier rozwija szybkość, cierpliwość, trafność podejmowania decyzji i koordynację wzrokowo- ruchową.

Poniżej, kilka prostych zasad mądrego korzystania z nowoczesnych mediów:

• konsekwentne stosowanie zasady: najpierw obowiązki – potem komputer, telefon komórkowy, smartfon czy telewizor,
• bezwzględne ograniczenie czasu spędzanego przy komputerze, telefonie, smartfonie, telewizorze,
• robienie częstych przerw w czasie korzystania z telewizora, komputera,
• opracowanie, wspólnie z innymi członkami rodziny, regulaminu korzystania z komputera
i telewizji,
• kontrola dziecka w czasie oglądania telewizji, pracy przy komputerze i zwrócenie uwagi na to,
w jaki sposób korzysta z internetu, telewizora czy telefonu komórkowego,
• nie pozwalanie na instalowanie gier pokazujących przemoc i promujących negatywne postawy,
• zainstalowanie w domowym komputerze programów i systemów filtrujących zasoby Internetu – ograniczy to w dużym stopniu dostęp do treści niepożądanych,
• zachęcanie dziecka do działania – programy edukacyjne nie tylko należy oglądać, warto je przeanalizować i „przerobić”,
• poświęcanie dziecku jak najwięcej czasu i zainteresowania.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że procesów rozwoju technologii informacyjnej, nie da się zahamować i zawsze będzie atrakcyjna dla odbiorcy. Należy jednak rozsądnie z niej korzystać.


Opracowała:
Kamila Piotrowska

Wskazówki dla Rodziców dotyczące podjęcia decyzji w związku z zachodzącą potrzebą dotyczącą przebadania dziecka w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 1. Przekazanie przez nauczyciela rodzicom wszelkich informacji na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej rodzic pytany jest o zgodę przed każdym planowanym działaniem wobec dziecka.
 3. Bardzo ważną role w zdiagnozowaniu dziecka ma znaczenie czasu ,w zapobieganiu i zmniejszaniu problemów dziecka. Im szybciej zdiagnozujemy dziecko, tym szybciej pomożemy mu przezwyciężyć lub zminimalizować trudności.
 4. Nauczyciel mający na uwadze dobro dziecka zawsze stara się mu pomóc, trudno jest dziecku bez dodatkowej pomocy, dobro dziecka polega na zdiagnozowaniu jego problemu.
 5. Rodzic powinien być świadomy jakie korzyści płyną ze zdiagnozowania dziecka. Ważne jest zrozumienie zaleceń, działań dotyczących wspomagania, dostosowaniach związanych z otrzymaniem diagnozy
 1.  Pamiętajmy, że zawsze obowiązuje dyskrecja i delikatność osób pracujących z dzieckiem.
 2. Rodzice mają  prawo do diagnozy i dostosowania pracy  do indywidualnych  potrzeb swojego dziecka.
 3. Najbardziej boimy się nieznanego dlatego też rodzic ma  prawo wiedzieć jak wygląda badanie, poznać jego przebieg.

Wymienione działania powinny pomóc Rodzicom w przezwyciężeniu obaw a jednocześnie utwierdzeniu w przekonaniu odnośnie słuszności podjętych działań w celu pogłębionej diagnozy pedagogicznej swojego dziecka.

 

 

Wizyta Świętego Mikołaja

Tradycyjnie jak co roku w dniu 6 grudnia nastał  jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci dni  w roku. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków.  I nastała ta długo wyczekiwana chwila, Mikołaj z workiem pełnym prezentów przyjechał również  do naszego przedszkola. Dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka i świadczyło to o tym, że do naszej grupy zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj. Dzieci z ogromną radością przywitały Mikołaja śpiewając mu piosenki i recytując wiersze. Mikołaj rozmawiał z dziećmi, zachęcał , aby słuchały rodziców i pań w przedszkolu a oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty wręczane każdemu dziecku przez Mikołaja. Miłą niespodzianką był również prezent wspólny w postaci klocków który to dzieci otrzymały  do grupy. Dziękujemy

Kiermasz charytatywny dla Poli

W ostatnim czasie w naszym przedszkolu w ramach tygodniowego obchodzenia Życzliwości został zorganizowany kiermasz przy udziale Pań i dzieci, ze wszystkich grup przedszkolnych, które to aktywnie włączyły się do udziału w powyższym przedsięwzięciu. Każda z grup zaangażowała się poprzez przygotowanie i przekazanie na kiermasz wykonanych przedmiotów, ozdób świątecznych, prac plastycznych, pieczonych  babeczek.

Cel zorganizowanego kiermaszu był bardzo szczytny, ucząc w ten sposób dzieci okazywania sobie nawzajem życzliwości, pomocy potrzebującym,  zbieraliśmy pieniążki dla chorującej na SMA Poli Matuszak z okolic Przeworska. Dzięki współpracy i hojności Rodziców a także pozostałych członków rodzin  udało się zebrać kwotę 1520 zł, która to została przekazana na konto bankowe potrzebującej Poli.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek  sposób włączyli się w to piękne dzieło, zarówno przygotowując wystawione na kiermaszu  prace jak i Rodzicom i pozostałym osobom, które z hojności swojego serca poprzez zakup przyczynili się do uzbierania zebranej kwoty pieniążków. Za każde okazane wsparcie Serdecznie Dziękujemy.

 

Diagnoza przedszkolna- wsparcie procesu edukacyjnego dziecka.

Przełom października i listopada jest ostatecznym terminem zakończenia procesu diagnostycznego przez nauczycieli i poinformowania rodziców o wynikach. Uwarunkowane jest to koniecznością jak najszybszego:

 • wypracowania kierunków działań i rozpoczęcia pracy indywidualnej z dziećmi,
 • opracowania indywidualnych programów korygowania i wspomagania rozwoju,
 • wytypowania i zgłoszenia dzieci, którym należy udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przeprowadzenie przedszkolnej diagnozy pedagogicznej  dziecka umożliwi zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:                                                                   – nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,                                                                                                   – rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju,
– pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej w dokonaniu pogłębionej diagnozy w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Diagnoza jest podstawą do wypracowania systemu pracy zapewniającemu każdemu dziecku optymalny rozwój, zaś celem diagnozy jest opracowanie wskazań edukacyjnych, które będą stymulowały, wspierały i wspomagały rozwój potencjalnych możliwości dziecka.

Ważną zasadą diagnozy jest interpretowanie zdarzeń w przedszkolu z udziałem dziecka ze względu na ich znaczenie dla jego rozwoju. Celem tej analizy jest wskazanie umiejętności, które trzeba rozwinąć, usprawnić oraz takich, na których można oprzeć wspomaganie dziecka. Diagnoza pedagogiczna stanowi dla nauczycieli podstawę do właściwego planowania i organizowania pracy z dzieckiem. Zawiera rozpoznanie dotyczące rozwoju fizyczno-ruchowego, społeczno-emocjonalnego , poznawczego.

Nauczyciel poznaje dziecko poprzez rozmowy z rodzicami;  umożliwiające zebranie informacji o specyfice funkcjonowania dziecka  w warunkach domowych, o metodach wychowawczych stosowanych przez rodziców itp. poprzez przeprowadzenie obserwacji dziecka w różnych przejawach jego aktywności podczas pobytu w przedszkolu, na podstawie zastosowanych arkuszy diagnostycznych ukazujących  poziom rozwoju poznawczego i poziom umiejętności.

Po przeprowadzonych obserwacjach nauczyciel dokonuje analizy i oceny zgromadzonego materiału (podsumowuje diagnozę) a następnie podczas rozmowy indywidualnej zapoznaje rodziców z jej wynikami w określonym  terminie. Nauczyciel podczas rozmowy indywidualnej z rodzicem przedstawia charakterystykę indywidualnego rozwoju dziecka w poszczególnych sferach: społecznej, emocjonalnej, fizycznej, poznawczej a także poziom wiedzy i umiejętności z poszczególnych edukacji: językowej, matematycznej, poznawczej, społecznej.

Troska o prawidłowy rozwój  dziecka w wieku przedszkolnym  to jedno z najważniejszych zadań wychowania przeszklonego a zadanie to może być w pełni zrealizowane tylko przy ścisłej współpracy z rodzicami poprzez stworzenie wspólnie jak najlepszych warunków rozwoju dla dziecka. Zatem diagnoza przedszkolna jest podstawą działań wspierających rozwój dzieci nie tylko przez przedszkole, ale także przez rodziców i we współpracy z nimi. Dorośli, organizując dziecku warunki do rozwoju i dając mu wsparcie, stwarzają okazje
do ujawniania się możliwości rozwojowych, cech, uzdolnień czy talentów.

 „Nie ulega wątpliwości jak pisze M. Łobocki – iż współpraca nauczycieli i rodziców jest ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje poprawny
rozwój umysłowy, społeczny i moralny uczniów, tj. wpływa korzystnie na ich postępy
w nauce i zachowaniu”  zatem wśród czynników, warunkujących prawidłowy rozwój dzieci należy wymienić kwestę współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami. 

Wyróżnienie w konkursie plastycznym ,, Portret Mojej Pani z Przedszkola”

W organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu konkursie plastycznym dla Miejskich Przedszkoli oraz Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej pt.,, Portret Mojej Pani z Przedszkola” dla dzieci od 3-6 lat z terenu miasta  Jarosławia udział wzięło czworo dzieci z naszej grupy:  Natan, Rozalia, Aleksandra i Paula. Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie wkładając trud swojej pracy w przygotowanie pięknych portretów, a zwłaszcza Rozalii, która otrzymała  Wyróżnienie spośród kilkunastu przedszkoli biorących udział w konkursie. Gratulujemy twórczych pomysłów i życzymy dalszych sukcesów.