Innowacja pedagogiczna „Bioróżnorodność wokół nas”.

Dobiega końca realizacja innowacji pedagogicznej „Bioróżnorodność wokół nas”. Bioróżnorodność jest szczególną wartością całej przyrody ożywionej, a zachowanie różnorodności biologicznej i jej ochrona to bardzo ważne zadanie. Kształtowanie  wśród dzieci postaw związanych z ochroną przyrody powinno się już zacząć w okresie przedszkolnym. Poznanie dzieci z rozmaitościami form życia wraz całą ich zmiennością w poszczególnych porach roku stało się przewodnią myślą zorganizowania przedszkolnej  przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. Ścieżka ta ma umożliwić przede wszystkim dzieciom inspirujące spotkania z przyrodą. Nowatorstwo polega na wykorzystaniu istniejących walorów otoczenia wokół budynku przedszkolnego w celu dostarczenia dziecku możliwości poznania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Nieodzownym elementem  działań dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej jest możliwość obserwowania, badania, eksperymentowania i odkrywania przyrody  i prowadzenia prac ogrodniczych wynikających z potrzeb i ochrony roślin w ciągu całego roku. Wyposażenie dzieci w przedmioty i akcesoria do obserwacji i badań przyrodniczych (lornetki, lupy, mikroskop, narzędzia do pobierania próbek  gleby do badania, pipety, menzurki, aparat fotograficzny   do    utrwalania  zmian  w przyrodzie)  ułatwia    im   aktywne  obserwowanie  i  poszukiwanie. Realizowane treści w ramach innowacji pedagogicznej zostały tak opracowane, aby odpowiadały na rozwijające się potrzeby dzieci. Treści programowe wykraczały poza ramy podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz były skorelowane i innymi obszarami aktywności dzieci. Zaplanowane w innowacji treści programowe rozpisano w  czterech blokach tematycznych: „Mały botanik”, „ Mały ornitolog”, „Mały meteorolog”, „Mały obserwator życia owadów”. Jak wynika z obserwacji, dzieci z ogromną przyjemnością podejmowały zróżnicowane   aktywności     na  terenie   przyrodniczej     ścieżki  edukacyjnej.   Aktywnie   w autentycznym środowisku przyrodniczym nabywały kompetencje związane z  poznawaniem  i rozumieniem środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów w nim zachodzących. Zakładały w tzw. „przydomowym ogródku”  uprawę warzyw, owoców, ziół, krzewów, poznawały budowę liścia, łodygi, kwiatu, korzenia, poznawały strukturę pnia drzewa. Z przyjemnością wykonywały praktyczne prace ogrodnicze jak: sadzenie, pielenie, podlewanie, pielęgnację roślin poprzez usuwanie obumarłych części. Istotne było zapoznanie dzieci z  roślinnością charakterystyczną dla okresu  wegetacji w poszczególnych   porach roku  oraz z gatunkami roślin związanymi z różnymi regionami Polski. Doświadczały środowiska przyrodniczego wszelkimi zmysłami : dotykały rośliny i jej poszczególnych części, poznawały zapachy  roślin, warzyw, owoców, smakowały plony, zachwycały  się bioróżnorodnością.