Jak minął nam rok szkolny – nasze osiągnięcia.

Koniec roku szkolnego to również czas posumowań. A jest co – bo przez cały rok szkolny było bardzo pracowicie, dzieci realizowały różne przedsięwzięcia, zadania, przygotowywały się do obchodów różnych świąt, uroczystości , a także intensywnie realizowały zadania  związane z rozwijaniem  kompetencji kluczowych. Cały rok szkolny wypełniony był interesującymi wyzwaniami na miarę przedszkolaka. Starałyśmy się, aby każdy dzień zachęcał dzieci do podejmowania różnych form aktywności. Codzienne dzieci podejmowały różne  wyzwania, bogaciły swoje doświadczenia w różnych obszarach rozwojowych, rozwijały i doskonaliły kluczowe kompetencję (czytanie, pisanie, liczenie), rozwijały zainteresowania. Rozwijały także umiejętności społeczne, pełniły określone funkcje, przygotowywały się do udziału w różnych akcjach, występach okolicznościowych, realizowały akcje charytatywne.  Znajdowaliśmy również  czas, aby przygotować najpiękniejsze prace na konkursy plastyczne.  Wiele czasu poświęcaliśmy na  usamodzielnianie dzieci. Dzieci uczyły się czynności samoobsługowych, czynności gospodarczo – porządkowych oraz pracy na rzecz innych. Doświadczały  samodzielności  organizacyjnej – zgodnie z zasadami pracy montessoriańskiej uczyły  się samodzielnie organizować sobie czas pracy, miejsce pracy realizacji zadania oraz przyjmowania różnych ról społecznych. Gdy tylko sprzyjały warunki atmosferyczne spacerowaliśmy, obserwowaliśmy  otoczenie przyrodnicze, bawiliśmy się na świeżym powietrzu. Często  też bogaciliśmy doświadczenia zmysłowe dzieci w  Sali Doświadczania Świata.  Rozwijaliśmy wrażliwość przedszkolaka, ucząc szacunku, tolerancji, uczynności  -realizując projekt edukacyjno -wychowawczy „Wychowanie do wartości”, rozwijaliśmy kompetencje cyfrowe  i umiejętność bezpiecznego korzystania z komputera , a także programowania realizując projekt „Rozwijanie kompetencji cyfrowych przedszkolaka” oraz program „Uczymy dzieci programować” Dzieciom, które potrzebowały dodatkowego wsparcia rozwoju organizowano sytuacje edukacyjne wynikające z „Programu terapeutycznego rozwijającego funkcje poznawcze”. We współpracy z rodzicami realizowano  m.in. ogólnopolską akcję „Dzieci uczą rodziców”, a także  „Cała Polska czyta dzieciom”. Świat przyrody – jego  rozwój, piękno,  bioróżnorodność pokazywano dzieciom podczas zajęć na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. Ciekawe było życie przedszkolaka.