Przekazaliśmy nasze prace plastyczne na aukcję charytatywną.

Postawy prospołeczne to gotowość do bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi.  Przedszkole uczy dzieci takiej postawy.  Warto nauczyć dzieci dostrzegania potrzeb innych i reagowania na nie. Zatem organizowanie sytuacji edukacyjnych do rozwijania wśród dzieci postaw społecznie pożądanych jest bardzo ważne. Trzeba dzieciom dostarczać okazji do analizowania sytuacji społecznych i zachowań różnych ludzi, zastanawiania się nad ich przeżyciami, potrzebami, oczekiwaniami. Wspólnie z dziećmi można projektować działania, które mogłyby te potrzeby i oczekiwania zaspokoić. Od lat dzieci włączane są w różnorodne akcje o charakterze społecznym. Są  to np: zbiórka zniczy, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt, zbiórka najpotrzebniejszych artykułów dla biedniejszych rodzin, czy aktualna akcja „Góra grosza”. Od wielu lat uczestniczymy także w akcji kulturalno – charytatywnej „Galeria Artystyczna- Jarosław 2018” połączona z aukcją prac plastycznych dzieci. Dotychczas doceniono naszą ofiarność i zaangażowanie. Środki finansowe zabrane  w wyniku tej aukcji zostaną przeznaczone na organizację ośrodków edukacyjnych zajmujących się pomocą dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem podeszły do tego tematu, bardzo zaangażowały się i dołożyły wielu starań, aby prace plastyczne były piękne, kolorowe i interesujące. Zrozumiały, że przekazując swoje wytwory plastyczne na określony cel też  pomagają innym.