Podsumowanie projektu „Działam, doświadczam, odkrywam”.

Głównym celem projektu było zachęcenie dzieci do odkrywania zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym na skutek oddziaływania człowieka i wpływu tych oddziaływań na jakość życia,  a także promowanie i wdrażanie ekologicznych postaw. W ramach wdrożonego projektu podejmowane były różne działania  o charakterze badawczym i eksperymentalnym zorganizowane w sali przedszkolnej oraz na terenie ogrodu przedszkolnego. Dzieci podczas realizacji projektu poszerzyły zasób swoich zainteresowań w oparciu o własne doświadczenia, eksperymenty i twórcze zabawy o charakterze badawczym. W trakcie realizacji projektu dzieci podejmowały liczne próby formułowania  wniosków, dostrzegały zależności pomiędzy przyczynami a skutkami zadań, nabywały umiejętności korzystania i posługiwania się przyborami i   materiałami edukacyjnymi takimi jak : mikroskop, lupa, pęsety, pipety, pojemniki do pobierania próbek, pojemniki laboratoryjne, pojemniki do biodegradacji. Dzieci podejmowały pracę w zespołach, dostrzegały i formułowały zależności pomiędzy przyczynami, a skutkami zadań. Organizacja cyklu spotkań z leśnikiem, pszczelarzem, ekologiem, leśnikiem, doradcą rolniczym  przyczyniła się do rozbudzenia zainteresowania pracą ludzi działających na rzecz przyrody. Nauczyciele realizując projekt nabyli doświadczenie i podnieśli jakość swojej pracy  w zakresie stosowania nowatorskich metod zabawo – twórczych, w zakresie monitorowania efektów wdrożonych działań. Efektem wdrożonego projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej, aktywności  dzieci, zagospodarowanie terenów zielonych w ogrodzie przedszkolnym  w nowoczesne urządzenia przyrodnicze oraz  przyrządy do prowadzenia badań i eksperymentów. Zdobyta  wiedza i umiejętności podczas realizacji  projektu przyczyniły się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród dzieci. Uwieńczeniem zdobytej wiedzy podczas realizacji projektu było wspólne  spotkanie w sali przedszkolnej z udziałem zaproszonych gości. Gościem specjalnym tego spotkania był pan Wiesław Hołowacz – kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji Jarosław Gaz – System oraz pan Wojciech Hołowacz przedstawiciel Rady Rodziców.  Podczas spotkania Pan Wiesław Hołowacz pogratulował wszystkim  realizatorom projektu osiągnięć, a także docenił zaangażowanie w realizację projektu dzieci  i nauczycieli. Uczestnicy projektu zaprezentowali inscenizację teatralną zachęcającą do dbania o otaczającą  przyrodę, natomiast grupa taneczna  w radosnych rytmach zatańczyła nowoczesne tańce. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w pokazie doświadczeń i eksperymentów  z wykorzystaniem materiałów  w przedszkolnym ogrodzie.