Aktywny przedszkolak.

Wychowanie w pedagogice  Marii Montessori jest rozumiane jako wspieranie, pomoc w indywidualnym  rozwoju każdego dziecka, a jego istotą jest doprowadzenie dziecka  do samodzielności, niezależności od dorosłych oraz odpowiedzialności. Stąd zadaniem nauczyciela  jest organizowanie takiego otoczenia w przedszkolu, aby wspierać  rozwój dziecka. W otoczeniu powinny być zawarte takie „impulsy” , aby odpowiadały wrażliwym fazom oraz pobudzały  do aktywności. Przygotowane otoczenie ma być pomocą dla dziecka w jego rozwoju  i bodźcem do podejmowania różnorodnych działań . Te działania dziecko może podejmować w korelacji ze środowiskiem  społecznym. Może zatem podejmować decyzje dotyczące : swobody wyboru pracy – co? Lub z jakim materiałem rozwojowym , swobody wyboru czasu – kiedy?, swobody wyboru formy społecznej- z kim?, swobody wyboru miejsca- gdzie?. W praktyce  oznacza to, że dziecko każdego dnia podejmuje bardzo ważne decyzje. Może tym samym realizować swoje zainteresowania, rozwijać talenty, predyspozycje, a tym samym rozwijać swoją aktywność poznawczą.  Codziennie dokładamy  wszelkich starań, aby każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu był dniem ciekawym, radosnym , pełnym  interesujących wyzwań na miarę przedszkolaka. Aby każdy dzień zachęcał dzieci do podejmowania różnych form aktywności. Codzienne dzieci podejmują różne  wyzwania, bogacą swoje doświadczenia w różnych obszarach rozwojowych, rozwijają i doskonalą kluczowe kompetencję (czytanie, pisanie, liczenie), rozwijają zainteresowania. Rozwijają umiejętności społeczne, pełnią określone funkcje, przygotowują się do udziału w różnych akcjach, występach okolicznościowych. Znajdujemy również  czas, aby przygotować najpiękniejsze prace na konkursy plastyczne.  Wiele czasu poświęcamy na  usamodzielnianie dzieci. Dzieci uczą się czynności samoobsługowych, czynności gospodarczo – porządkowych oraz pracy na rzecz innych. Doświadczają  samodzielności  organizacyjnej – zgodnie z zasadami pracy montessoriańskiej uczą  się samodzielnie organizować sobie czas pracy, miejsce pracy realizacji zadania oraz przyjmowania różnych ról społecznych. Gdy tylko sprzyjają warunki atmosferyczne spacerujemy, obserwujemy  otoczenie przyrodnicze, bawimy się na świeżym powietrzu. Często  taż bogacimy doświadczenia zmysłowe dzieci w  Sali Doświadczania Świata.