Kompetencja kluczowa – ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

            Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości i pomagają w nawiązaniu relacji. Przedszkole daje dziecku możliwość nie tylko poznawania i odtwarzania rzeczywistości związanej z kulturą i sztuką, ale również eksperymentowania z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, grafiką. W kształtowaniu tej kompetencji ważne jest zachęcanie dzieci do poznawania, przeżywania oraz kreowania kultury i tradycji regionalnej i narodowej.

Aranżowanie  otoczenia  wokół  dziecka,  stwarzanie  warunków  do wzbogacania  jego  przeżyć  i  wyobraźni  oraz  uwrażliwianie  na  wartości estetyczne poprzez działania: plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, teatralne

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Aktywność  plastyczno – konstrukcyjna:

 • eksperymentowanie z barwą, plamą, linią – działania na   różnorodnym   podłożu( karton,   tkanina,   papier o zróżnicowanej fakturze, z   wykorzystaniem:   kredek,   pasteli,   kolorowej   kredy,   węgla, flamastrów, pędzli, farb akwarelowych, tempery, farb plakatowych )
 • wykorzystanie montessoriańskiego    materiału    rozwojowego    do różnorodnych działań plastyczno-konstrukcyjnych ( ćwiczenia  w  łączeniu  barw- uzyskiwanie  kolorów  podstawowych  i pochodnych , ćwiczenia z płytkami barwnymi, ćwiczenia    z    linią    –    wykorzystanie    ramek    do    zawiązywania, sznurówek, tasiemek, ćwiczenia     z     fakturą     i     teksturą     –    wykorzystaniem     płytek o zróżnicowanej szorstkości, ćwiczenia   w   tworzeniu   kompozycji   z   wykorzystaniem   materiału przyrodniczego, ćwiczenia     konstrukcyjne     z     wykorzystaniem     różowej     wieży, brązowych   schodów,   czerwonych   sztang,   kolorowych   cylindrów, kolorowych trójkątów )
 • swobodne działania   plastyczne   inspirowane   muzyką,   literaturą, sztuką, przyrodą, z wykorzystaniem dostępnego materiału plastycznego
 •  wystawy prac dzieci (sala, hol przedszkolny, strona internetowa) 

 Aktywność muzyczna :

 • słuchanie muzyki rozrywkowej, klasycznej, tanecznej – określanie rytmu, nastroju słuchanej muzyki
 • aktywne słuchanie muzyki ( śpiew piosenek, zagadki muzyczne, tańce z wykorzystaniem muzyki klasycznej, ludowej, rozrywkowej,  tańce integracyjne, zabawy  muzyczne  z  wykorzystaniem  montessoriańskiego  materiału rozwojowego   i   różnego   rodzaju   rekwizytów jak puszki   szmerowe, dzwonki, instrumenty perkusyjne )
 • zabawy muzyczno – ruchowe  ( ilustracyjne,  inscenizowane, rytmiczne,  inhibicyjno – incytacyjne, opowieści ruchowej     

Aktywność teatralna :

 • spontaniczne zabawy     inspirowane     rekwizytami     i     strojami  zgromadzonymi w salach
 • prezentacja umiejętności dzieci podczas przedstawień, uroczystości przedszkolnych, konkursach i przeglądach taneczno-wokalnych
 • oglądanie przedstawień kukiełkowych oraz teatru „żywego aktora” na terenie przedszkola oraz w środowisku lokalnym
 • organizowanie tematycznych  wystaw  prac  dziecięcych  na  terenie przedszkola
 • przygotowanie i prezentowanie przedstawień dla rodziców

Aktywność twórcza

Inspirowanie dziecka do aktywności twórczej w zakresie :

 • twórczego myślenia : analogie:  prosta (dom jest jak…, bo…;),  personalna (identyfikowanie się z określonym przedmiotem, zjawiskiem  np. ja- chmura, fantastyczna ( np. co by było, gdyby na Ziemi wylądowali Marsjanie, symboliczna
 • rozwijania myślenia dedukcyjnego : „co by było gdyby na ziemi wylądowali Marsjanie ?”, lista atrybutów (wyszukiwanie cech np. listek jest…. ),podobieństwa  (wyszukiwanie  podobieństw  między  dwoma  lub więcej    obiektami, tysiąc definicji (np. sad to…), burza  mózgów  (różnorodne  zastosowanie  jakiegoś  przedmiotu, lista pomysłów),
 • ruchu twórczego – inspirowanie do ruchu twórczego poprzez: wykorzystanie muzyki, słów, przedmiotów, gesty,  mimikę,  ruch  całego  ciała ( szczególnie  do  wyrażania  uczuć, nastrojów ), akceptację twórczych rozwiązań dziecka dotyczących ruchu
 • zapewnienie warunków do twórczych działań plastycznych: inspirowanych przedmiotami z otoczenia dziecka, inspirowanych opowieściami i pojęciami, spontanicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi

WYBRANE  METODY

  • metoda M. Montessori
  • metoda pedagogiki zabawy
  • metoda tworzenia map pojęciowych
  • metoda twórczego myślenia
  • ruch rozwijający Veroniki Sherborne
  • metody parateatralne: technika zmiany ról, drama, pantomima, teatr paluszkowy, teatr kukiełkowy, teatr cieni, opowieść ruchowa
  • – dziecięca matematyka prof. Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • – metoda Carla Orffa (instrumenty)
  • metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
  • metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss
  • metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa)
  • edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej
  • kinezjologia edukacyjna – metoda Dennisona
  • metoda projektu lub jej elementy
  • metoda integracji sensorycznej
  • wybrane metody nauczania języka angielskiego
  • pomoce „naukowe” (np. lupa, mikroskop, globus, mapa, waga, miarka, menzurka, pęseta, magnes, zegar, liczydło, magiczne skrzynki, piasek kinetyczny