Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

Rozwijanie kompetencji matematycznych to nie tylko uczenie się przez dziecko umiejętności i wiedzy z matematyki. Matematyka już od przedszkola to rozwijanie pojęć matematycznych i odbywa się to jako jako proces poszukiwania, proces próbowania, doświadczania, a nawet  popełniania błędów. Dzięki temu dzieci powoli stają się odkrywcami i krytycznymi użytkownikami wiedzy matematycznej. Celem rozwijania kompetencji matematycznych w przedszkolu jest rozwijanie zdolności do poznawania rzeczywistości, stawiania hipotez, logicznego rozumowania, skutecznego wykorzystania różnych strategii i procedur matematycznych, rozwiązywania różnych problemów.

Nabywanie kompetencji matematycznych w okresie przedszkolnym jest szczególnie powiązane z osobistą działalnością  i aktywnością dzieci. W naszym przedszkolu główne formy zdobywana kompetencji matematycznych przez dzieci to formy empiryczne – to znaczy przez własne doświadczenie. Dzieci bardzo akceptują takie formy –  a zwłaszcza wtedy, gdy odczuwają satysfakcję z dobrze rozwiązanego zadania. Małym dzieciom przyjemność sprawia  proces rozwiązywania problemów.

W naszym przedszkolu materiały rozwojowe Marii Montessori stwarzają ogromne pole do rozwijania kompetencji matematycznych. Są  zorganizowane  logicznie – jedne wynikają z innych, są nadrzędne i podrzędne i ściśle powiązane z materiałami do kształcenia zmysłów. Umożliwiają one wyjście w uczeniu się dziecka od doświadczenia i poznania zmysłowego. Kształtowanie kompetencji matematycznych odbywa się poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych poprzez które, dziecko wprowadzane jest w świat liczb 1-10, potem poznaje system dziesiętny, następnie uczy się liczyć od 1 do 1000, żeby potem przejść do myślenia abstrakcyjnego. Materiały rozwojowe dają ogromną możliwość do rozwijania kompetencji matematycznych zarówno w odniesieniu dzieci mających trudności rozwojowe, jak i tych które prezentują podwyższony poziom sprawności matematycznej i zainteresowania w tym obszarze. Z myślą o tych ostatnich co roku przedszkole organizuje olimpiadę  matematyczną, podczas której dzieci mogą wykazać się swoimi kompetencjami matematycznymi, często wykraczającymi poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 A oto przykłady innych kluczowych kompetencji matematycznych dzieci rozwijanych w naszym przedszkolu:

– umiejętność liczenia, rozumienia kardynalnego i porządkowego aspektu liczby,

– znajomość kształtów, również  brył geometrycznych,

– umiejętność wytyczania kierunków: na lewo, na prawo, posiadanie świadomości miejsca i przestrzeni,

-umiejętność  porównywania, segregowania, klasyfikowanie wg kilku cech jednocześnie, tworzenia zbiorów, łączenia grupy przedmiotów na podstawie cechy percepcyjnej- barwa, wielkość kształt, łączenia elementów w pary wg określonego kodu,

– umiejętność określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru w tym stosowanie odpowiednich pojęć, umiejętność posługiwania się waga szalkową

– umiejętność operowania liczbami w zakresie dostępnym dziecku– porównywanie, dodawanie, odejmowanie, dopełnianie, operowanie również „dużymi liczbami”, znajomość liczb parzystych i nieparzystych, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

– umiejętność określania i dokonywania pomiaru szerokości, wysokości.

Inne kompetencje naszych przedszkolaków koncentrują się wokół sytuacji praktycznych np. umiejętności wykorzystywania liczenia w różnych okolicznościach dnia codziennego, rozwiązywania zadań tekstowych, umiejętność kodowania, dekodowania,  rozwiązywania problemów, poznawania nominałów wybranych monet i banknotów, konstruowanie gier planszowych z wątkiem matematycznym, poszukiwania niestandardowych rozwiązań.  Odbywa się to poprzez różnorodne zabawy, ćwiczenia i rozwijanie sytuacji problemowych z wątkiem matematycznym oraz poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych wplatanych w czynności dnia codziennego.