Inicjatywność i przedsiębiorczość w przedszkolu

Kompetencja jest strukturą poznawczą na którą składa się wiedza, umiejętności oraz postawa. Kompetencje kluczowe odgrywają w przedszkolu wyjątkową rolę. Stanowią podstawowe, najważniejsze i najistotniejsze umiejętności, które powinno nabyć każde dziecko.

Inicjatywność i przedsiębiorczość to jedna z kluczowych kompetencji rozwijanych w przedszkolu. Jest to stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania. To zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Jest to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. W przedszkolu elementy tej kompetencji są obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych opiekuńczych oraz wychowawczych, w których uczestniczy dziecko.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA:

1.Aktywność związana  z podejmowaniem samodzielnych wyborów, brania odpowiedzialności za ich wykonanie

 1. a) praca wolna dzieci w różnych obszarach edukacyjnych:
 • samodzielny wybór materiału, czasu i miejsca pracy
 • odpowiedzialność za wykonanie zadania
 • inicjowanie zabaw grupowych lub w małych zespołach
 • samodzielne podejmowanie decyzji i ponoszenie konsekwencji

Co to znaczy w praktyce?

Dziecko w czasie pracy wolnej wybiera dowolny materiał z różnych obszarów edukacyjnych, pracuje z nim na rozłożonym dywaniku, lub przy stoliku. Pracuje sam, lub z zaproszonym kolegą. Przy czym bierze odpowiedzialność za materiał. Ma obowiązek ukończyć pracę (zadanie, ćwiczenie), sprawdzić czy została prawidłowo wykonana(przy pomocy nauczyciela, lub wbudowanej kontroli błędu),  uporządkować materiał, odłożyć na miejsce i zwinąć dywanik.

Takie działanie uczy dziecko ogromnej odpowiedzialności za powierzone zadania, wzmacnia poczucie wartości oraz daje dziecku poczucie niezależności. Co będzie procentowało w przyszłości.

 1. b) pełnienie tygodniowych dyżurów porządkowo-gospodarczych

Dziecko samo podejmuje decyzję o byciu dyżurnym. Zazwyczaj jest 3-4 dyżurnych w wieku od 3 do 7 lat. Mniejsze dzieci zdobywają doświadczenie pod okiem starszych kolegów.

Do zadań dyżurnych należy:

– przygotowanie stolików do posiłków: rozłożenie serwetek, serwetników, podkładek, sztućców, talerzy, kubeczków

– porządkowanie po posiłkach: przygotowanie wody z płynem, mycie stolików, zamiatanie podłogi

Dyżur trwa pięć dni i nie można z niego zrezygnować bez ważnego powodu, bo np. już mi się znudziło. Uczy to dzieci wytrwałości, obowiązkowości  i poczucia, że należy wykonać zadanie do końca.

2. Zabawy badawcze; doświadczenia i eksperymenty z zakresu:

 • nauk chemicznych, fizycznych
 • właściwości powietrza, wody
 • dźwięków i wibracji
 • zjawisk elektromagnetycznych
 • elektrostatyki

Zabawy badawcze, to przede wszystkim wyzwalanie naturalnej aktywności poznawczej i zaspokajanie tej aktywności poprzez działanie, to nauka obserwacji, wyciągania i formułowania wniosków.

3.Utrwalenie nazw zawodów, oraz atrybutów charakterystycznych dla tych zawodów

 • poznanie miejsca pracy swoich rodziców, ich zainteresowań,- hobby wycieczki do miejsca pracy, firm np. szkoła, biblioteka, gospodarstwo, sklep, Straż Pożarna
 • organizowanie warsztatów związanych z  zawodami różnych ludzi np. stolarz, strażak, policjant, krawcowa, bibliotekarz, nauczyciel- warsztaty kulinarne, udzielania pierwszej pomocy, pszczelarskie, literackie
 • prezentacja  zawodu przez rodziców, dziadków i innych członków rodziny-   lekcje, zajęcia prowadzone przez rodziców

 4.Działania tematyczne związane z realizacją modułu Przedsiębiorczy Przedszkolak

 • poznanie rodzajów i wyposażenia sklepów w najbliższym otoczeniu – wycieczki do sklepu spożywczego, warzywniczego, apteki  
 • zbieranie informacji na temat  pracy sprzedawcy: nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania

-klasyfikowanie towarów ze względu na ich cenę i przeznaczenie- zabawy edukacyjne  w sklep, organizacja sklepu; nadanie nazwy, wybór asortymentu, kupowanie, sprzedawanie, ważenie

 • poznanie waluty obowiązującej w Polsce:

-poznanie siły nabywczej pieniędzy, porównywanie wartości;1zł, 2zł, 5zł, 10zł

-nabywanie umiejętności klasyfikowania towarów ze względu na ich cenę i przeznaczenie, ustawianie w kolejności malejącej i rosnącej ceny –lekcje i zajęcia w ramach pracy bieżącej z wykorzystaniem monet, banknotów, towaru

 • poznanie sposobów oszczędzania i przechowywania pieniędzy-lekcja prowadzona przez pracownika banku
 • poznanie pojęć z zakresu  ekonomii-lekcje na temat rozumienie pojęcia i roli reklam, oraz promocji w sprzedaży
 • poznanie historii pieniędzy 
 1. Gry zespołowe, planszowe, stolikowe
 • magiczny dywan-wybór gry, przeciwników
 • samodzielne wykonanie gier przez dzieci z wykorzystaniem dostępnych materiałów plastycznych
 • gry tradycyjne: szachy, bierki, gry planszowe

 Gry pomagają rozwijać samodzielne podejmowanie decyzji. Dziecko widzi, jak jego wybór zmienia grę, może poznać praktycznie natychmiast rezultat swoich działań. Uczy się, że niektóre wybory są lepsze od innych, rozwija wiarę w siebie i we własne możliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencja kluczowa – ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

            Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości i pomagają w nawiązaniu relacji. Przedszkole daje dziecku możliwość nie tylko poznawania i odtwarzania rzeczywistości związanej z kulturą i sztuką, ale również eksperymentowania z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, grafiką. W kształtowaniu tej kompetencji ważne jest zachęcanie dzieci do poznawania, przeżywania oraz kreowania kultury i tradycji regionalnej i narodowej.

Aranżowanie  otoczenia  wokół  dziecka,  stwarzanie  warunków  do wzbogacania  jego  przeżyć  i  wyobraźni  oraz  uwrażliwianie  na  wartości estetyczne poprzez działania: plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, teatralne

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Aktywność  plastyczno – konstrukcyjna:

 • eksperymentowanie z barwą, plamą, linią – działania na   różnorodnym   podłożu( karton,   tkanina,   papier o zróżnicowanej fakturze, z   wykorzystaniem:   kredek,   pasteli,   kolorowej   kredy,   węgla, flamastrów, pędzli, farb akwarelowych, tempery, farb plakatowych )
 • wykorzystanie montessoriańskiego    materiału    rozwojowego    do różnorodnych działań plastyczno-konstrukcyjnych ( ćwiczenia  w  łączeniu  barw- uzyskiwanie  kolorów  podstawowych  i pochodnych , ćwiczenia z płytkami barwnymi, ćwiczenia    z    linią    –    wykorzystanie    ramek    do    zawiązywania, sznurówek, tasiemek, ćwiczenia     z     fakturą     i     teksturą     –    wykorzystaniem     płytek o zróżnicowanej szorstkości, ćwiczenia   w   tworzeniu   kompozycji   z   wykorzystaniem   materiału przyrodniczego, ćwiczenia     konstrukcyjne     z     wykorzystaniem     różowej     wieży, brązowych   schodów,   czerwonych   sztang,   kolorowych   cylindrów, kolorowych trójkątów )
 • swobodne działania   plastyczne   inspirowane   muzyką,   literaturą, sztuką, przyrodą, z wykorzystaniem dostępnego materiału plastycznego
 •  wystawy prac dzieci (sala, hol przedszkolny, strona internetowa) 

 Aktywność muzyczna :

 • słuchanie muzyki rozrywkowej, klasycznej, tanecznej – określanie rytmu, nastroju słuchanej muzyki
 • aktywne słuchanie muzyki ( śpiew piosenek, zagadki muzyczne, tańce z wykorzystaniem muzyki klasycznej, ludowej, rozrywkowej,  tańce integracyjne, zabawy  muzyczne  z  wykorzystaniem  montessoriańskiego  materiału rozwojowego   i   różnego   rodzaju   rekwizytów jak puszki   szmerowe, dzwonki, instrumenty perkusyjne )
 • zabawy muzyczno – ruchowe  ( ilustracyjne,  inscenizowane, rytmiczne,  inhibicyjno – incytacyjne, opowieści ruchowej     

Aktywność teatralna :

 • spontaniczne zabawy     inspirowane     rekwizytami     i     strojami  zgromadzonymi w salach
 • prezentacja umiejętności dzieci podczas przedstawień, uroczystości przedszkolnych, konkursach i przeglądach taneczno-wokalnych
 • oglądanie przedstawień kukiełkowych oraz teatru „żywego aktora” na terenie przedszkola oraz w środowisku lokalnym
 • organizowanie tematycznych  wystaw  prac  dziecięcych  na  terenie przedszkola
 • przygotowanie i prezentowanie przedstawień dla rodziców

Aktywność twórcza

Inspirowanie dziecka do aktywności twórczej w zakresie :

 • twórczego myślenia : analogie:  prosta (dom jest jak…, bo…;),  personalna (identyfikowanie się z określonym przedmiotem, zjawiskiem  np. ja- chmura, fantastyczna ( np. co by było, gdyby na Ziemi wylądowali Marsjanie, symboliczna
 • rozwijania myślenia dedukcyjnego : „co by było gdyby na ziemi wylądowali Marsjanie ?”, lista atrybutów (wyszukiwanie cech np. listek jest…. ),podobieństwa  (wyszukiwanie  podobieństw  między  dwoma  lub więcej    obiektami, tysiąc definicji (np. sad to…), burza  mózgów  (różnorodne  zastosowanie  jakiegoś  przedmiotu, lista pomysłów),
 • ruchu twórczego – inspirowanie do ruchu twórczego poprzez: wykorzystanie muzyki, słów, przedmiotów, gesty,  mimikę,  ruch  całego  ciała ( szczególnie  do  wyrażania  uczuć, nastrojów ), akceptację twórczych rozwiązań dziecka dotyczących ruchu
 • zapewnienie warunków do twórczych działań plastycznych: inspirowanych przedmiotami z otoczenia dziecka, inspirowanych opowieściami i pojęciami, spontanicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi

WYBRANE  METODY

  • metoda M. Montessori
  • metoda pedagogiki zabawy
  • metoda tworzenia map pojęciowych
  • metoda twórczego myślenia
  • ruch rozwijający Veroniki Sherborne
  • metody parateatralne: technika zmiany ról, drama, pantomima, teatr paluszkowy, teatr kukiełkowy, teatr cieni, opowieść ruchowa
  • – dziecięca matematyka prof. Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • – metoda Carla Orffa (instrumenty)
  • metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
  • metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss
  • metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa)
  • edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej
  • kinezjologia edukacyjna – metoda Dennisona
  • metoda projektu lub jej elementy
  • metoda integracji sensorycznej
  • wybrane metody nauczania języka angielskiego
  • pomoce „naukowe” (np. lupa, mikroskop, globus, mapa, waga, miarka, menzurka, pęseta, magnes, zegar, liczydło, magiczne skrzynki, piasek kinetyczny

   

Układamy schematy z figur geometrycznych – 3,4 latki.

 • Zabawę zaczynamy od wręczenia dziecku pustej planszy a następnie dajemy mu przygotowane wcześniej kolorowe schematy. Dziecko patrząc na schemat musi odwzorować układ figur na swojej pustej planszy. 

 • Kolejnym etapem będzie odwzorowanie układu figur ze słuchu. Na początku polecenia muszą być proste, czyli ułóż na planszy 2 koła, 4 trójkąty i 2 kwadraty.
 • Potem możemy utrudniać zadania prosząc dziecko ,aby układało na przemian trójkąt, kwadrat, koło lub 2 koła ,1 trójkąt, 1 kwadrat. Wszystko zależy od możliwości dziecka. Oczywiście za każdym razem prosimy, aby dziecko przeliczyło wszystkie elementy.
 • Najtrudniejszy etap zabawy związany jest z poleceniami dodaj i odejmij, kiedy dziecko przejdzie przez wszystkie powyższe etapy. Po ułożeniu schematu i przeliczeniu elementów prosimy, aby odjął z planszy np. 1 kwadrat i jeszcze raz przeliczył ile ich jest, a następnie spróbował określić czy jest ich mniej. W miejsce odjętych elementów możemy dodawać nowe i ponownie przeliczać.

         Powodzenia!

 

Język angielski -materiały do pracy z dzieckiem młodszym- utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych i egzotycznych

Drodzy Rodzice

1. Zachęcam do skorzystania  z poniższych linków do stron internetowych na których dzieci mogą utrwalać poszczególne nazwy zwierząt.

Dziecko:

– poznaje nazwy zwierząt

–  stara się zapamiętać polskie i angielskie nazwy wybranych zwierząt domowych,  hodowlanych, egzotycznych

– uczy się i stara się poprawnie wymawiać nazwy wybranych zwierząt;

https://www.youtube.com/watch?v=vFjgtqVrYn8-  

https://www.youtube.com/watch?v=jfRFxcHWqtQ

https://www.youtube.com/watch?v=b_Z9ZSSgM_4

https://www.youtube.com/watch?v=OnnxfwHvw1M

Nazwij zwierzęta przedstawione na obrazku. Dokończ rysować kota

dog- pies

sheep- owca

hen- kura

goat – koza

cat- kot

goose- gęś

cow – krowa

duck- kaczka

turkey – indyk

parrot- papuga

lion – lew

elephant- słoń

hippo  – hipopotam

crocodile- krokodyl

giraffe- żyrafa

 Zabawa ruchowa z piłką.     

Osoba, która rzuca piłką (lub pluszową maskotką), przed rzutem wymawia najpierw w języku polskim nazwę  jednego z wybranych przez siebie zwierząt. Zadaniem osoby, do której trafi piłka, jest powiedzenie nazwy zwierzęcia w języku angielskim. W dalszej części zabawy  osoba, która rzuca piłką wymawia nazwę zwierzęcia w języku angielskim a osoba do której trafi piłka ma za zadanie odgadnąć jakie to zwierzę.