Kompetencja I – POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

Porozumiewanie się w języku ojczystym jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym zarówno z dorosłymi jak i innymi dziećmi np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji, opowiadanie o zdarzeniach, odpowiadanie na pytania, itp.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez:

 • przygotowane otoczenie, które pobudza dzieci do działania:

– oryginalny materiał rozwojowy Marii Montessori, który służy dziecku do zdobywania konkretnych umiejętności, które prowadzą do rozwoju,

– atrakcyjne pomoce rozszerzające przygotowywane przez nauczycieli,

 • słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i rodziców i zaproszonych gości,
 • wypowiedzi spontaniczne i kierowane dzieci,
 • zabawy wzbogacające sownik dzieci (bierny i czynny),
 • ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka wierszy, rymowanek, ról, powtarzanie krótkich i długich zdań,
 • odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, teatr kukiełkowy, pacynki, teatr cieni),
 • występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych np. „Pasowanie na Przedszkolaka”, „Jasełka”, „Święto Babci i Dziadka”, itd.,
 • uczestnictwo w konkursach recytatorskich wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • organizowanie konkursów literackich i recytatorskich,
 • prowadzenie codziennych różnorodnych zabaw logopedycznych (artykulacyjnych, oddechowych, logorytmicznych),
 • ćwiczenia manualne przygotowujące do pisania (np. plastelina, ciastolina, gazety, masa solna, wycinanie, itp.),
 • wprowadzanie liter, naukę czytania sylab, wyrazów, zdań, krótkich tekstów,
 • ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej (kreślenie szlaczków literopodobnych na różnorodnym podłożu, kreślenie liter po śladzie i samodzielnie),
 • stwarzanie dzieciom okazji do prowadzenia rozmów, zadawania pytań osobom zaproszonym do przedszkola na lekcje eksperckie, hobbystyczne, itp.,
 • wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • w przedszkolu znajduje się punkt wymiany książek, ponadto w każdej sali wygospodarowany jest kącik czytelniczy, co umożliwia dziecku swobodny, codzienny kontakt z literaturą,
 • udział w akcjach promujących czytanie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, „Wielka Liga Czytelników”,
 • nauka przez zabawę, która w wieku przedszkolnym jest podstawową aktywnością dziecka – źródłem jego wiedzy o świecie, identyfikatorem postaw moralnych, podstawą do rozwoju słownictwa oraz  rozwoju intelektualnego, a także okazją do zawierania i podtrzymywania relacji społecznych  z rówieśnikami i dorosłymi – w której toku dziecko  mimowolnie, w sposób całkowicie naturalny zdobywa wiedzę i umiejętności.

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE A PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

KOMPETENCJE to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

KOMPETENCJE KLUCZOWE są potrzebne każdemu człowiekowi do: samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter. Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć  umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią  kształtowanie odpowiednich postaw.

Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem:

 • modelowanie,
 • naśladowanie pozytywnych wzorców,
 • świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację  dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad  indywidualnego podejścia do każdego.

Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
 2. Porozumiewanie się w językach obcych.
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
 4. Kompetencje informatyczne.
 5. Umiejętność uczenia się.
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
 8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne. Zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej.

Kompetencje kluczowe rozwijamy nie poprzez to CZEGO uczymy, a poprzez to JAK uczymy!

W naszym przedszkolu rozwijamy kompetencje kluczowe w oparciu o system edukacyjno-wychowawczy Marii Montessori. Oznacza to, że treści podstawy programowej MEN realizujemy poprzez stwarzanie warunków do aktywność dzieci, ich samodzielnej pracy, opierając się na indywidualizacji nauczania. Dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów bezpośredniego działania, eksperymentowania i doświadczenia.

Przedszkole ma jasno określoną misję – wspieranie rozwoju dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych oraz rozwój talentów i zainteresowań. Odbywa się to w odpowiednio przygotowanym otoczeniu, wypełnionym oryginalnymi materiałami rozwojowymi. Różnorodność materiałów edukacyjnych Montessori daje możliwość uczenia się dzieci w grupach wymieszanych wiekowo, co jest również punktem wyjścia do rozwijania kluczowych umiejętności społecznych.

Traktujemy więc dzieci jak Małych Odkrywców, tworząc im  warunki do śmiałego, radosnego wkraczania w otaczający świat  i przygotowania do  życia w harmonii z nim. Pomagamy dzieciom w zdobywaniu niezależności, poczucia sprawstwa i wiary we własną wartość, aby nie bały się wyzwań jakie stawia przed nimi codzienność.