KOMPETENCJE KLUCZOWE A PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

KOMPETENCJE to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

KOMPETENCJE KLUCZOWE są potrzebne każdemu człowiekowi do: samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter. Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć  umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią  kształtowanie odpowiednich postaw.

Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem:

 • modelowanie,
 • naśladowanie pozytywnych wzorców,
 • świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację  dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad  indywidualnego podejścia do każdego.

Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
 2. Porozumiewanie się w językach obcych.
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
 4. Kompetencje informatyczne.
 5. Umiejętność uczenia się.
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
 8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne. Zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej.

Kompetencje kluczowe rozwijamy nie poprzez to CZEGO uczymy, a poprzez to JAK uczymy!

W naszym przedszkolu rozwijamy kompetencje kluczowe w oparciu o system edukacyjno-wychowawczy Marii Montessori. Oznacza to, że treści podstawy programowej MEN realizujemy poprzez stwarzanie warunków do aktywność dzieci, ich samodzielnej pracy, opierając się na indywidualizacji nauczania. Dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów bezpośredniego działania, eksperymentowania i doświadczenia.

Przedszkole ma jasno określoną misję – wspieranie rozwoju dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych oraz rozwój talentów i zainteresowań. Odbywa się to w odpowiednio przygotowanym otoczeniu, wypełnionym oryginalnymi materiałami rozwojowymi. Różnorodność materiałów edukacyjnych Montessori daje możliwość uczenia się dzieci w grupach wymieszanych wiekowo, co jest również punktem wyjścia do rozwijania kluczowych umiejętności społecznych.

Traktujemy więc dzieci jak Małych Odkrywców, tworząc im  warunki do śmiałego, radosnego wkraczania w otaczający świat  i przygotowania do  życia w harmonii z nim. Pomagamy dzieciom w zdobywaniu niezależności, poczucia sprawstwa i wiary we własną wartość, aby nie bały się wyzwań jakie stawia przed nimi codzienność.