Dojrzałość szkolna

KRYTERIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego obowiązującą od dnia 14.02.2017 roku

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1. w zakresie umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:

– rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela kierowane do całej grupy, a nie tylko bezpośrednio do niego,

– łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami oraz z dorosłymi spoza rodziny,

– słucha uważnie i nie przerywa wypowiedzi dorosłych i kolegów,

– współdziała z nimi w zabawie, czeka na swoją kolej,

– w zabawach potrafi opanować emocje, nie wybucha łatwo złością, nie reaguje gniewem, nie obraża się i nie odchodzi,

– postępuje zgodnie z umowami przyjętymi w grupie,

– umie pogodzić się z przegraną, jest odporne na niepowodzenia, w miarę samodzielnie radzi sobie z trudnościami.

2.w zakresie samodzielności i wykonywania czynności samoobsługowych:

– wykonuje samodzielnie czynności higieniczne,

– dba o czystość osobistą i estetykę swojego wyglądu,

– utrzymuje porządek w otoczeniu,

– potrafi samodzielnie się ubierać i rozbierać, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie,

– zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca.

3. w zakresie rozwoju intelektualnego:

 – rozpoznaje i nazywa poznane przedmioty oraz potrafi wyjaśnić do czego służą,

 – wyodrębnia i umie opisać cechy przedmiotów,

– dokonuje podziału zbiorów na podzbiory według różnych cech elementów np. kształtu, wielkości, koloru

– tworzy zbiory na podstawie pojęć ogólnych,

 – rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków,

– porządkuje i opowiada historyjki obrazkowe, uwzględniając zauważone związki przyczynowo-skutkowe.

  1. w zakresie umiejętności matematycznych

– określa prawą i lewą stronę ciała,

– umie wymienić i wskazać wszystkie części ciała,

– ustala położenie przedmiotów w przestrzeni, stosując właściwe zwroty,

– posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w odniesieniu do własnego ciała, ® liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego

– posługuje się liczebnikami porządkowymi w znanym sobie zakresie,

 – porządkuje zbiory w ciągu malejącym i rosnącym,

– wykonuje działania dodawania, i odejmowania licząc konkretne przedmioty,

 – rozpoznaje i nazywa kształty figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.

  1. w zakresie układów rytmicznych i następstwa czasu:

– umie kontynuować rytm, układając kolejne sekwencje,

– używa poprawnie nazw pór dnia: rano, południe, wieczór,

– rozumie i stosuje określenia następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro,

– wymienia nazwy dni tygodnia w prawidłowej kolejności,

– zna nazwy pór roku i wymienia je w prawidłowej kolejności.

  1. w zakresie percepcji wzrokowej:

– wskazuje co najmniej 6 szczegółów, którymi różnią się 2 obrazki,

– zauważa, jakie nastąpiły zmiany we wcześniej oglądanym układzie elementów,

 – potrafi połączyć barwne obrazki z ich konturowymi odpowiednikami,

– spostrzega takie same symbole i znaki graficzne,

– układa budowle z klocków według podanego wzoru,

– układa obrazek z części.

  1. w zakresie percepcji słuchowej:

– rozpoznaje i nazywa słyszane odgłosy i dźwięki,

 – wyodrębnia wyrazy w zdaniu i potrafi je policzyć,

– dzieli wyraz na sylaby,

– wyodrębnia głoski na początku i na końcu słowa (wie np., że wyraz „but” zaczyna się na „b”, a kończy na „t”),

– potrafi wymienić głoski w krótkich słowach jak: „las”, „woda”,

– potrafi złożyć proste słowo w całość z usłyszanych głosek.

  1. w zakresie sprawności ruchowej:

– utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas stania, siedzenia, chodzenia i biegania,

– chodzi na czworakach, zmieniając kierunek i pokonując przeszkody,

 – rzuca, chwyta i toczy przybory,

– podskakuje i przeskakuje przeszkody,

– wykonuje poprawnie ćwiczenia według pokazu instrukcji słownej.

  1. w zakresie sprawności manualnej:

– potrafi precyzyjnie narysować po linii i wykropkowanym śladzie,

– trzyma prawidłowo ołówek, kredkę,

– dostosowuje nacisk do przyboru, z którego korzysta w czasie rysowania

– sprawnie posługuje się nożyczkami.

  1. w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej:

– umie pokolorować obrazek wg podanego kodu,

– rysuje szlaczki zgodnie z podanym wzorem, zachowując prawidłowy kierunek od strony lewej do prawej,

– potrafi określić miejsce na kartce papieru,

– rysuje na kratkowanym papierze zgodnie z podanym wzorem.

 Dziecko, które osiągnęło dojrzałość szkolną powinno mieć opanowane powyższe czynności, ale niekoniecznie wszystkie i na równie wysokim poziomie. Wystarczy jeżeli radzi sobie z większością. Oczywiście im jest ich więcej tym lepszy start. Jest prawie niemożliwe, aby dziecko zwłaszcza 6-letnie spełniało wszystkie wyżej wymienione warunki i to na najwyższym poziomie.

Jakie nieprawidłowości rozwojowe występujące u dziecka mogą zaniepokoić rodziców?

 – ma wadę wymowy (nieprawidłowa artykulacja wielu głosek) i utrudniona komunikacja werbalna,

– przekręca wyrazy, popełnia błędy gramatyczne,

– ma problem z zapamiętaniem wierszyków, piosenek, nazw dni tygodnia, więcej niż jednego polecenia,

– nie potrafi dokonać podziału słowa na sylaby,

– nie wyodrębnia głoski w nagłosie słowa,

– nie potrafi głoskować nawet krótkich słów,

– rudności sprawiają mu wszelkie układanki, mozaiki (unika ich),

 – wykazuje się nieporadnością w rysowaniu, w posługiwaniu się nożyczkami,

– ma trudności z dokładnym odwzorowywaniem prostych szlaczków,

– z trudem zapina guziki oraz wykonuje wszelkie czynności manipulacyjne,

– jest oburęczne, trzyma ołówek to w lewej to w prawej ręce,

– źle funkcjonuje w zabawach ruchowych, ma trudności z uczeniem się jazdy na rowerze, hulajnodze,

– nie przestrzega reguł życia w zbiorowości,

– łatwo się rozprasza,

– potrzebuje stałej uwagi,

– jest lękliwy, małomówny,

– nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami oraz z dorosłymi spoza rodziny,

– nie interesuje się książkami i czytaniem, pisaniem,

– preferuje zabawę.