Kompetencja II – POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

Zasób umiejętności, jakie powinny osiągnąć dzieci w wieku przedszkolnym, określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zatem nauczyciele realizujący program wychowania przedszkolnego z pewnością mają swój wkład w stopniowe nabywanie poszczególnych umiejętności kluczowych. Jedną z ośmiu głównych kompetencji kluczowych, jest porozumiewanie się w językach obcych. Zatem naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, a w szczególności proces rozwojowy dziecka pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych porozumiewania się w języku obcym. Wraz z procesami rozwojowymi, tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, np. rozwój mowy i poszerzanie  czynnego słownika pozwala na rozwijanie kompetencji w zakresie tworzenia i rozumienia informacji, zarówno w języku ojczystym jak i obcym.

Przykładowe działania przedszkola:

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym opiera się na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w sytuacjach codziennych poprzez zabawę. Przyjmuje się, że dziecko kończące przedszkole rozumie i reaguje na bardzo proste polecenia w języku obcym, a przygotowanie do posługiwania się językiem obcym odbywa się poprzez różnego rodzaju formy aktywności. W ramach realizacji zadań z tego obszaru dzieci w naszym przedszkolu uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego dwa razy w tygodniu po pół godziny. Rozwijanie kompetencji odbywa się przez motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Proces uczenia się języka u dzieci odbywa się  przede wszystkim poprzez rozwój sprawności takich jak: słuchanie, mówienie i śpiewanie ,stopniowe rozwijanie rozumienia ze słuchu, reagowania na język gestem, słowem Kształtowanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (tj. uczenie się prostych struktur, konstrukcji zdaniowych). Podczas zajęć dzieci poznają oraz utrwalają podstawowe słowa, zwroty w języku angielskim m.in. podają swoje imię, poznają liczebniki, nazywają kolory, części ciała, podają nazwy zwierząt- domowe, hodowlane i egzotyczne, części garderoby, nazywają pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy, opisują pogodę, nazywają owoce i warzywa, poznają przymiotniki przeciwieństwa, poznają nazwy zabawek, członków rodziny, określają własne upodobania dotyczące spożywanych posiłków i art. spożywczych, poznają nazwy przyborów szkolnych, przedmiotów codziennego użytku, części ciała, tradycji świątecznych tj mikołaj, święta, zainteresowania, hobby, środki transportu, poznają formy spędzenia czasu wolnego,  wykonują polecenia  ( czynności określające ruch). Ponadto utrwalają zwroty w języku angielskim, śpiewają i biorą udział w zabawach ruchowych. Zajęcia odbywają się poprzez motywowanie dzieci, stwarzanie sytuacji oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych, poprzez zachęcanie dziecka do powtarzania słów, zwrotów, stwarzanie sytuacji osłuchania się z językiem, kształtowanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych, tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, rozwój sprawności tj. stopniowe rozwijanie rozumienia ze słuchu, mówienie, śpiewanie, reagowanie na język gestem i słowem. Dzieci wykazujące predyspozycje językowe zostają przygotowane do konkursów organizowanych w środowisku. Podstawową formą nauki języka obcego dla tego poziomu wiekowego jest zabawa, zaś  najbardziej pożądanymi i wykorzystywanymi  metodami na tym etapie wydają się być: zabawy ruchowe (grupowe,), piosenki, historyjki obrazkowe, odgadywanie nazwy ukrytego obrazka, pociąg ze słowami, Rozpoznawanie przedmiotów ukrytych w woreczku, zabawa z użyciem piłki z wykorzystaniem TIK, techniki multimedialne. Stosowaną metodą podczas zajęć jest Total Physical Response (TPR zrozum- wykonaj- powiedz), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza reagowanie całym ciałem (metoda nauczania języka obcego poprzez ruch), elementy metody komunikacyjnej. Metoda Audiowizualna- nauka następuje poprzez połączenie obrazu z dźwiękiem oraz metoda audiolingwalna Audiolingual Metodopiera się na wielokrotnym powtarzaniu przez nauczyciela i dziecko słów, zwrotów itd. chórem bądź indywidualnie. Ponadto dzieci pracują indywidualna z rozszerzającym materiałem rozwojowym Marii Montessori, przygotowanym z zakresu edukacji językowej, podczas pracy dziecko samodzielnie może sprawdzić zakres własnych umiejętności językowych z języka nowożytnego obcego oraz poprawność odpowiedzi poprzez zawartą kontrolę błędu.