Inicjatywność i przedsiębiorczość w przedszkolu

Kompetencja jest strukturą poznawczą na którą składa się wiedza, umiejętności oraz postawa. Kompetencje kluczowe odgrywają w przedszkolu wyjątkową rolę. Stanowią podstawowe, najważniejsze i najistotniejsze umiejętności, które powinno nabyć każde dziecko.

Inicjatywność i przedsiębiorczość to jedna z kluczowych kompetencji rozwijanych w przedszkolu. Jest to stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania. To zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Jest to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. W przedszkolu elementy tej kompetencji są obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych opiekuńczych oraz wychowawczych, w których uczestniczy dziecko.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA:

1.Aktywność związana  z podejmowaniem samodzielnych wyborów, brania odpowiedzialności za ich wykonanie

 1. a) praca wolna dzieci w różnych obszarach edukacyjnych:
 • samodzielny wybór materiału, czasu i miejsca pracy
 • odpowiedzialność za wykonanie zadania
 • inicjowanie zabaw grupowych lub w małych zespołach
 • samodzielne podejmowanie decyzji i ponoszenie konsekwencji

Co to znaczy w praktyce?

Dziecko w czasie pracy wolnej wybiera dowolny materiał z różnych obszarów edukacyjnych, pracuje z nim na rozłożonym dywaniku, lub przy stoliku. Pracuje sam, lub z zaproszonym kolegą. Przy czym bierze odpowiedzialność za materiał. Ma obowiązek ukończyć pracę (zadanie, ćwiczenie), sprawdzić czy została prawidłowo wykonana(przy pomocy nauczyciela, lub wbudowanej kontroli błędu),  uporządkować materiał, odłożyć na miejsce i zwinąć dywanik.

Takie działanie uczy dziecko ogromnej odpowiedzialności za powierzone zadania, wzmacnia poczucie wartości oraz daje dziecku poczucie niezależności. Co będzie procentowało w przyszłości.

 1. b) pełnienie tygodniowych dyżurów porządkowo-gospodarczych

Dziecko samo podejmuje decyzję o byciu dyżurnym. Zazwyczaj jest 3-4 dyżurnych w wieku od 3 do 7 lat. Mniejsze dzieci zdobywają doświadczenie pod okiem starszych kolegów.

Do zadań dyżurnych należy:

– przygotowanie stolików do posiłków: rozłożenie serwetek, serwetników, podkładek, sztućców, talerzy, kubeczków

– porządkowanie po posiłkach: przygotowanie wody z płynem, mycie stolików, zamiatanie podłogi

Dyżur trwa pięć dni i nie można z niego zrezygnować bez ważnego powodu, bo np. już mi się znudziło. Uczy to dzieci wytrwałości, obowiązkowości  i poczucia, że należy wykonać zadanie do końca.

2. Zabawy badawcze; doświadczenia i eksperymenty z zakresu:

 • nauk chemicznych, fizycznych
 • właściwości powietrza, wody
 • dźwięków i wibracji
 • zjawisk elektromagnetycznych
 • elektrostatyki

Zabawy badawcze, to przede wszystkim wyzwalanie naturalnej aktywności poznawczej i zaspokajanie tej aktywności poprzez działanie, to nauka obserwacji, wyciągania i formułowania wniosków.

3.Utrwalenie nazw zawodów, oraz atrybutów charakterystycznych dla tych zawodów

 • poznanie miejsca pracy swoich rodziców, ich zainteresowań,- hobby wycieczki do miejsca pracy, firm np. szkoła, biblioteka, gospodarstwo, sklep, Straż Pożarna
 • organizowanie warsztatów związanych z  zawodami różnych ludzi np. stolarz, strażak, policjant, krawcowa, bibliotekarz, nauczyciel- warsztaty kulinarne, udzielania pierwszej pomocy, pszczelarskie, literackie
 • prezentacja  zawodu przez rodziców, dziadków i innych członków rodziny-   lekcje, zajęcia prowadzone przez rodziców

 4.Działania tematyczne związane z realizacją modułu Przedsiębiorczy Przedszkolak

 • poznanie rodzajów i wyposażenia sklepów w najbliższym otoczeniu – wycieczki do sklepu spożywczego, warzywniczego, apteki  
 • zbieranie informacji na temat  pracy sprzedawcy: nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania

-klasyfikowanie towarów ze względu na ich cenę i przeznaczenie- zabawy edukacyjne  w sklep, organizacja sklepu; nadanie nazwy, wybór asortymentu, kupowanie, sprzedawanie, ważenie

 • poznanie waluty obowiązującej w Polsce:

-poznanie siły nabywczej pieniędzy, porównywanie wartości;1zł, 2zł, 5zł, 10zł

-nabywanie umiejętności klasyfikowania towarów ze względu na ich cenę i przeznaczenie, ustawianie w kolejności malejącej i rosnącej ceny –lekcje i zajęcia w ramach pracy bieżącej z wykorzystaniem monet, banknotów, towaru

 • poznanie sposobów oszczędzania i przechowywania pieniędzy-lekcja prowadzona przez pracownika banku
 • poznanie pojęć z zakresu  ekonomii-lekcje na temat rozumienie pojęcia i roli reklam, oraz promocji w sprzedaży
 • poznanie historii pieniędzy 
 1. Gry zespołowe, planszowe, stolikowe
 • magiczny dywan-wybór gry, przeciwników
 • samodzielne wykonanie gier przez dzieci z wykorzystaniem dostępnych materiałów plastycznych
 • gry tradycyjne: szachy, bierki, gry planszowe

 Gry pomagają rozwijać samodzielne podejmowanie decyzji. Dziecko widzi, jak jego wybór zmienia grę, może poznać praktycznie natychmiast rezultat swoich działań. Uczy się, że niektóre wybory są lepsze od innych, rozwija wiarę w siebie i we własne możliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencja kluczowa – ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

            Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości i pomagają w nawiązaniu relacji. Przedszkole daje dziecku możliwość nie tylko poznawania i odtwarzania rzeczywistości związanej z kulturą i sztuką, ale również eksperymentowania z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, grafiką. W kształtowaniu tej kompetencji ważne jest zachęcanie dzieci do poznawania, przeżywania oraz kreowania kultury i tradycji regionalnej i narodowej.

Aranżowanie  otoczenia  wokół  dziecka,  stwarzanie  warunków  do wzbogacania  jego  przeżyć  i  wyobraźni  oraz  uwrażliwianie  na  wartości estetyczne poprzez działania: plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, teatralne

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Aktywność  plastyczno – konstrukcyjna:

 • eksperymentowanie z barwą, plamą, linią – działania na   różnorodnym   podłożu( karton,   tkanina,   papier o zróżnicowanej fakturze, z   wykorzystaniem:   kredek,   pasteli,   kolorowej   kredy,   węgla, flamastrów, pędzli, farb akwarelowych, tempery, farb plakatowych )
 • wykorzystanie montessoriańskiego    materiału    rozwojowego    do różnorodnych działań plastyczno-konstrukcyjnych ( ćwiczenia  w  łączeniu  barw- uzyskiwanie  kolorów  podstawowych  i pochodnych , ćwiczenia z płytkami barwnymi, ćwiczenia    z    linią    –    wykorzystanie    ramek    do    zawiązywania, sznurówek, tasiemek, ćwiczenia     z     fakturą     i     teksturą     –    wykorzystaniem     płytek o zróżnicowanej szorstkości, ćwiczenia   w   tworzeniu   kompozycji   z   wykorzystaniem   materiału przyrodniczego, ćwiczenia     konstrukcyjne     z     wykorzystaniem     różowej     wieży, brązowych   schodów,   czerwonych   sztang,   kolorowych   cylindrów, kolorowych trójkątów )
 • swobodne działania   plastyczne   inspirowane   muzyką,   literaturą, sztuką, przyrodą, z wykorzystaniem dostępnego materiału plastycznego
 •  wystawy prac dzieci (sala, hol przedszkolny, strona internetowa) 

 Aktywność muzyczna :

 • słuchanie muzyki rozrywkowej, klasycznej, tanecznej – określanie rytmu, nastroju słuchanej muzyki
 • aktywne słuchanie muzyki ( śpiew piosenek, zagadki muzyczne, tańce z wykorzystaniem muzyki klasycznej, ludowej, rozrywkowej,  tańce integracyjne, zabawy  muzyczne  z  wykorzystaniem  montessoriańskiego  materiału rozwojowego   i   różnego   rodzaju   rekwizytów jak puszki   szmerowe, dzwonki, instrumenty perkusyjne )
 • zabawy muzyczno – ruchowe  ( ilustracyjne,  inscenizowane, rytmiczne,  inhibicyjno – incytacyjne, opowieści ruchowej     

Aktywność teatralna :

 • spontaniczne zabawy     inspirowane     rekwizytami     i     strojami  zgromadzonymi w salach
 • prezentacja umiejętności dzieci podczas przedstawień, uroczystości przedszkolnych, konkursach i przeglądach taneczno-wokalnych
 • oglądanie przedstawień kukiełkowych oraz teatru „żywego aktora” na terenie przedszkola oraz w środowisku lokalnym
 • organizowanie tematycznych  wystaw  prac  dziecięcych  na  terenie przedszkola
 • przygotowanie i prezentowanie przedstawień dla rodziców

Aktywność twórcza

Inspirowanie dziecka do aktywności twórczej w zakresie :

 • twórczego myślenia : analogie:  prosta (dom jest jak…, bo…;),  personalna (identyfikowanie się z określonym przedmiotem, zjawiskiem  np. ja- chmura, fantastyczna ( np. co by było, gdyby na Ziemi wylądowali Marsjanie, symboliczna
 • rozwijania myślenia dedukcyjnego : „co by było gdyby na ziemi wylądowali Marsjanie ?”, lista atrybutów (wyszukiwanie cech np. listek jest…. ),podobieństwa  (wyszukiwanie  podobieństw  między  dwoma  lub więcej    obiektami, tysiąc definicji (np. sad to…), burza  mózgów  (różnorodne  zastosowanie  jakiegoś  przedmiotu, lista pomysłów),
 • ruchu twórczego – inspirowanie do ruchu twórczego poprzez: wykorzystanie muzyki, słów, przedmiotów, gesty,  mimikę,  ruch  całego  ciała ( szczególnie  do  wyrażania  uczuć, nastrojów ), akceptację twórczych rozwiązań dziecka dotyczących ruchu
 • zapewnienie warunków do twórczych działań plastycznych: inspirowanych przedmiotami z otoczenia dziecka, inspirowanych opowieściami i pojęciami, spontanicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi

WYBRANE  METODY

  • metoda M. Montessori
  • metoda pedagogiki zabawy
  • metoda tworzenia map pojęciowych
  • metoda twórczego myślenia
  • ruch rozwijający Veroniki Sherborne
  • metody parateatralne: technika zmiany ról, drama, pantomima, teatr paluszkowy, teatr kukiełkowy, teatr cieni, opowieść ruchowa
  • – dziecięca matematyka prof. Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • – metoda Carla Orffa (instrumenty)
  • metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
  • metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss
  • metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa)
  • edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej
  • kinezjologia edukacyjna – metoda Dennisona
  • metoda projektu lub jej elementy
  • metoda integracji sensorycznej
  • wybrane metody nauczania języka angielskiego
  • pomoce „naukowe” (np. lupa, mikroskop, globus, mapa, waga, miarka, menzurka, pęseta, magnes, zegar, liczydło, magiczne skrzynki, piasek kinetyczny

   

Układamy schematy z figur geometrycznych – 3,4 latki.

 • Zabawę zaczynamy od wręczenia dziecku pustej planszy a następnie dajemy mu przygotowane wcześniej kolorowe schematy. Dziecko patrząc na schemat musi odwzorować układ figur na swojej pustej planszy. 

 • Kolejnym etapem będzie odwzorowanie układu figur ze słuchu. Na początku polecenia muszą być proste, czyli ułóż na planszy 2 koła, 4 trójkąty i 2 kwadraty.
 • Potem możemy utrudniać zadania prosząc dziecko ,aby układało na przemian trójkąt, kwadrat, koło lub 2 koła ,1 trójkąt, 1 kwadrat. Wszystko zależy od możliwości dziecka. Oczywiście za każdym razem prosimy, aby dziecko przeliczyło wszystkie elementy.
 • Najtrudniejszy etap zabawy związany jest z poleceniami dodaj i odejmij, kiedy dziecko przejdzie przez wszystkie powyższe etapy. Po ułożeniu schematu i przeliczeniu elementów prosimy, aby odjął z planszy np. 1 kwadrat i jeszcze raz przeliczył ile ich jest, a następnie spróbował określić czy jest ich mniej. W miejsce odjętych elementów możemy dodawać nowe i ponownie przeliczać.

         Powodzenia!

 

Język angielski -materiały do pracy z dzieckiem młodszym- utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych i egzotycznych

Drodzy Rodzice

1. Zachęcam do skorzystania  z poniższych linków do stron internetowych na których dzieci mogą utrwalać poszczególne nazwy zwierząt.

Dziecko:

– poznaje nazwy zwierząt

–  stara się zapamiętać polskie i angielskie nazwy wybranych zwierząt domowych,  hodowlanych, egzotycznych

– uczy się i stara się poprawnie wymawiać nazwy wybranych zwierząt;

https://www.youtube.com/watch?v=vFjgtqVrYn8-  

https://www.youtube.com/watch?v=jfRFxcHWqtQ

https://www.youtube.com/watch?v=b_Z9ZSSgM_4

https://www.youtube.com/watch?v=OnnxfwHvw1M

Nazwij zwierzęta przedstawione na obrazku. Dokończ rysować kota

dog- pies

sheep- owca

hen- kura

goat – koza

cat- kot

goose- gęś

cow – krowa

duck- kaczka

turkey – indyk

parrot- papuga

lion – lew

elephant- słoń

hippo  – hipopotam

crocodile- krokodyl

giraffe- żyrafa

 Zabawa ruchowa z piłką.     

Osoba, która rzuca piłką (lub pluszową maskotką), przed rzutem wymawia najpierw w języku polskim nazwę  jednego z wybranych przez siebie zwierząt. Zadaniem osoby, do której trafi piłka, jest powiedzenie nazwy zwierzęcia w języku angielskim. W dalszej części zabawy  osoba, która rzuca piłką wymawia nazwę zwierzęcia w języku angielskim a osoba do której trafi piłka ma za zadanie odgadnąć jakie to zwierzę. 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji społecznych

 

Umiejętność społeczna to kompetencja, która przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem. Umiejętności te są nabywane i modyfikowane już od najmłodszych lat poprzez codzienne kontakty z rodzicami oraz rówieśnikami.

Zadania przedszkola w obszarze kompetencji społecznych:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w (…) społecznym                i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 3. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,
 4. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu, oraz sytuacji zadaniowych.

Cele do osiągnięcia w społecznym obszarze rozwoju dziecka:

 1. Budowanie poczucia „ja” i funkcjonowanie w relacjach społecznych.
 • Pierwszym krokiem w budowaniu relacji społecznych jest obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych oraz skuteczne komunikowanie się       z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
 • Kolejnym, znacznie trudniejszym krokiem, jest umiejętność oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych oraz wyrażanie swoich oczekiwań wobec innych dzieci czy grupy. Pozwala to przyjmować, respektować i tworzyć zasady zabawy  w grupie, współdziałać z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych czy podczas odpoczynku. A również respektować prawa  i obowiązki swoje    oraz innych (kształtując obowiązkowość), zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby, nazywać i rozpoznawać wartości                                 związane z umiejętnościami  i zachowaniami społecznymi, np. szacunek  do dzieci    i dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym.

Codzienne działania w grupie dają wiele możliwości, aby kształtować te postawy i umiejętności, dzięki właściwie wyrażanej ocenie postępów            oraz nauce współdziałania i rozwiązywania w konstruktywny sposób pojawiających się konfliktów.

Jednym z elementów społecznego funkcjonowania i bycia dobrze postrzeganym, na które też trzeba zwrócić uwagę, jest używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, w sytuacjach wymagających przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania. Warto też kształtować umiejętność posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem, w odpowiednich sytuacjach.

 1. Poczucie przynależności.

Ważne jest kształtowanie u dziecka poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej, grupy chłopców i dziewczynek oraz innych grup,         np. grupy teatralnej, grupy sportowej czy zabawowej. Pozwala to rozwijać przyjaźnie. A w dalszej perspektywie rozwijamy poczucie przynależności  do narodu i szacunek do ojczyzny.

Posiadanie większych kompetencji społecznych daje większe możliwości, aby być spełnionym w życiu i żyjąc w dobrostanie, realizować swoje cele. Jest to pierwszy krok na drodze kształtowania kompetencji obywatelskich w dorosłym życiu, takich jak angażowanie się w aktywne i demokratyczne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zdolność skutecznego                                 i konstruktywnego uczestnictwa  w życiu nie tylko społecznym, ale też zawodowym.

Dlaczego kompetencje społeczne dziecka są tak ważne w jego rozwoju?

Kompetencje społeczne dziecka mają bardzo duży wpływ na rozwój psychiczny. Dziecko, które czuje się bezpiecznie w grupie, nie ma problemu z tym, by swobodnie wyrażać swoje potrzeby i myśli. Jeśli kompetencje społeczne dziecka są na niskim poziomie, dziecko będzie miało spore trudności, by właściwie budować relacje. Jest wysokie prawdopodobieństwo odrzucenia przez grupę. Dzięki właściwemu rozwojowi kompetencji społecznych, dziecko poradzi sobie w życiu dorosłym.

 W Przedszkolu rozwój społeczny następuje naturalnie. Dzieci uczą się żyć w społeczeństwie i dla społeczeństwa.Grupy w różnym przedziale wiekowym stanowią odwzorowanie naturalnego środowiska społecznego. Dają też możliwość odnalezienia się w różnych rolach społecznych. Dzieci młodsze naturalnie czerpią z obecności dzieci starszych, ale ogromną korzyść wynoszą też dzieci starsze. Możliwość pomocy młodszemu koledze, nauczenia go czegoś co już się umie buduje osobowość, wzmacnia wiarę we własne siły, budzi wrażliwość na potrzeby innych – to jest pełna integracja.

 Kompetencja ta jest kształtowana poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PRZEDSZKOLU:

– wdrażanie są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych) oraz do współpracy i współdziałania w zespole, grupie, ale też pracy indywidualnej
– kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków                         z własnych działań prowadzonych w przedszkolu, nauka konkretnych zachowań i reakcji.
– stosowanie idei wzmocnień pozytywnych, praca w grupach mieszanych wiekowo – uczenie się od siebie oraz praca zespołowa
– wykształcenie u dzieci postaw społecznie pożądanych: budzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy, kraju, stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji, umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych
– tworzenie przez dzieci kodeksu zachowania i stosowanie odpowiednio dobranych wzmocnień pozytywnych.
Dzięki rozwinięciu tej kompetencji dziecko:
• Obserwuje i wciąga wnioski z własnych działań.
• Uczy się konkretnych zachować i reakcji.
• Współpracuje, współdziała w zespole,w grupach mieszanych wiekowo- uczenie się od siebie.
• Wdrażane jest do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy tradycyjnych i nowoczesnych źródeł.

Realizacja tych treści odbywa się nieustannie. Wszystkie sytuacje mają na celu wykształcenie u dzieci postaw społecznie pożądanych tj.: rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy, kraju, stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji, umiejętność współpracy, otwartość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych, służą temu tworzone w grupach zasady zachowania, nauka patriotyzmu (przez obchody m.in. Dnia Niepodległości, Dnia Flagi), udział w akcjach charytatywnych, spacery, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak) oraz                                   z rodzicami, którzy prezentują swoje zawody.

Zabawy dla dzieci młodszych rozwijające motorykę małą.

Drodzy Rodzice zachęcam do skorzystania z poniższego linku, w którym przedstawione zostały ciekawe zajęcia dla dzieci młodszych, które to można wykorzystać podczas zajęć z dzieckiem w domu. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/01/zabawy-dla-2-3-latka/

Zabawa w oparciu o zmysły

– Zabawy piaskiem kinetycznym lub domowym wykonanym z mąki

 – Samodzielnie wykonana Piankolina 

– Zabawa w oparciu o emocje

– Lepienie z plasteliny krok po kroku 

Tablica manipulacyjna Montessori.

Rymowanki przeplatanki 

Zabawa logiczna, układanie według wzory, 

– Wszelkiego rodzaju sortownie, stopniowanie, porównywanie wielkości, ciężaru

– Zabawy z bułką tartą 

– Klocki Lego Duplo- układania różnych wzorów, gotowe szablony do układania

– Gumki recepturki i deseczka z gwoździami

Zestaw eksperymentów domowych

Klucz do sukcesu– dopasowywanie wraz z szablonami do pobrania i wydruku.